Informacje dotyczące gospodarki odpadami

Herb Wołowa

Od 1 lipca 2013 r. wszyscy mieszkańcy Gminy Wołów zostaną objęci zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych. Mieszkańcy nie będą już samodzielnie podpisywali umów na odbiór śmieci. Obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi przejdzie na gminę. W związku z tym opłata za gospodarowanie odpadami będzie przekazywana gminie.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana w oparciu o dane zamieszczone w deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości i stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej przez Radę Miejską w Wołowie.

Uchwałą Rady Miejskiej w Wołowie ustalono stawkę opłaty za odbiór odpadów, która dla odpadów:

a) zbieranych w sposób selektywny – wynosi 12,00 złotych na jedną osobę na miesiąc,

b) nie segregowanych (zmieszanych) - wynosi 20,30 złotych na jedną osobę na miesiąc.

Właściciel nieruchomości powinien:

  1. 1. wypowiedzieć umowę z PGK Wołów, z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia (który znajduje się w umowie), tak, aby wygasła ona z dniem 30 czerwca 2013 r.
  2. pobrać i wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołowie lub w Punkcie Obsługi Klienta).
  3. złożyć w wymaganym terminie deklarację osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu. W przypadku nie złożenia wymaganej deklaracji  w terminie dane do naliczania opłat będą pobrane z ewidencji prowadzonych przez Urząd Miejski w Wołowie - ewidencji ludności, podatkowej.
  4. zgodnie z wybraną metodą zbierania odpadów wyposażyć nieruchomość w odpowiednie pojemniki lub worki własne lub podstawione za opłatą przez przedsiębiorcę.
  5. płacić obowiązkową opłatę kwartalnie z góry, bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe. Termin wniesienia pierwszej opłaty określa się na dzień do 31 lipca 2013r. za III kwartał 2013 roku. Opłatę można uiszczać w formie wpłaty gotówkowej lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Wołów, nr 37 1020 5226 0000 6102 0429 1613, Bank PKO B.P. o/Wołów.

Częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych:

Odpady zmieszane:

  1. z terenu miasta Wołów – minimum raz w tygodniu,
  2. z terenów wiejskich – minimum raz na dwa tygodnie.

Odpady zbierane selektywnie gromadzone będą:

  1. na terenie miasta – w pojemnikach tzw. „gniazdach” (papier, szkło, tworzywa sztuczne),
  2. na terenach wiejskich – w pojemnikach tzw. „gniazdach” (szkło) oraz w workach (papier, tworzywa sztuczne).

Pozostałe odpady (np. elektroodpady, odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, baterie, akumulatory, odpady budowlano-remontowe) można przekazywać w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów przy ul. Rawickiej w Wołowie (dokładna lokalizacja i godziny otwarcia zostaną podane do publicznej wiadomości).

Wszelkie niezbędne informacje na temat wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołowie http://wolow.pl/ oraz udzielane pod numerem telefonu: 71 319 13 27. W Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego będzie można uzyskać także pomoc przy wypełnianiu deklaracji.

Informacje na temat nowelizacji ustawy znajdują się na stronie Ministerstwa Środowiska http://naszesmieci.mos.gov.pl/.

Niniejszy tekst nie jest źródłem prawa. Ma wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny.

 

Informacja dla mieszkańców - odpady 2.30.01.13

Deklaracja D1 z instrukcją

 

Dodano: Piątek, 01 marca 2013