Pielęgnacja drzew

Herb Wołowa

Wiosna coraz bliżej, a więc wiele osób prywatnych, firm, spółdzielni mieszkaniowych i różnych instytucji rozpoczyna prace porządkowe w swoim otoczeniu. W trakcie tych prace następuje bardzo drastyczne cięcie koron drzew, co powoduje ich oszpecenie. Od 20 lipca 2011 roku zaszły bardzo ważne zmiany w prawie, a mianowicie doszło do zmiany ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. W danej ustawie pojawiły się zapisy, które zaostrzają warunki stosowania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew.

Drzewa oraz krzewy powinny być utrzymywane w należytym stanie, czyli trzeba mieć na uwadze z jednej strony stan bezpieczny z drugiej natomiast stan należyty pod względem przyrodniczym, a także pielęgnowane zgodnie z obowiązującą sztuką ogrodniczą.

Cięcia pielęgnacyjne drzew nie mogą być wykonywane przez osoby niekompetentne, niewykwalifikowane. Ludzie którzy zajmują się pielęgnacją drzew w ogóle nie zwracają na to uwagi albo zwyczajnie nie wiedzą jak powinna wyglądać prawidłowa pielęgnacja. Kiedy podejmują decyzje w odniesieniu do drzew bardzo często kierują się wygodą lub własnymi potrzebami. Z tego wynika, że drzewa przycinane są mocniej niż wynikałoby to z zasad sztuki ogrodniczej. 

Zasady prawidłowego przycinania drzew, które są zgodne z prawem:

Na początku trzeba przytoczyć podstawy prawne, które dotyczą zabiegów w obrębie koron drzew. Mówi o tym art. 82 ust. 1a ustawy z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.). Zgodnie z treścią zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewienia mogą obejmować wyłącznie:

- usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi,
- kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat,
- utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.

Z artykułu tego wynika, że cięcie koron drzew można dokonywać tylko w szczególnie określonych przypadkach.
Podstawowe zasady dotyczące prawidłowego cięcia drzew, zgodnego z prawem:

1) Cięcia pielęgnacyjne ogranicza się do usuwania tylko suchych oraz uszkodzonych konarów i gałęzi.
2) W sytuacjach gdy drzewo jest zagrożeniem dla obiektów budowlanych i urządzeń technicznych usuwa się tylko gałęzie, które wchodzą w kolizję z tymi obiektami.
3) Dla drzew w wieku do 10 lat dokonuje się tylko redukcji korony, którą należy dokonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej i nie może ona przekraczać 50%.
4)Jeśli od młodego wieku drzewo ma utrzymaną formę korony to można dokonywać redukcji korony ale tylko zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej.
5) jeśli trzeba dokonać cięć pielęgnacyjnych to trzeba przestrzegać podstawowych zasad technicznych:

- cięć należy dokonywać narzędziami ostrymi, które zostawią gładkie rany,
- nie można robić cięć blisko płaszczyzny pnia, ponieważ robi się wtedy duża rana, która bardzo trudno się goi, ani za daleko, bo zostaje sęk i on zasycha oraz butwieje.
- jeśli usuniemy duży konar, musimy uformować koronę w miarę symetrycznie, żeby nie doszło do deformacji a następnie przechylania się drzewa.
- cięcia gałęzi powinno się dokonywać w trakcie okresu wegetacyjnego, natomiast powinno być ograniczane w fazie spoczynku oraz wiosną. W kwietniu, maju oraz czerwcu nie należy przeprowadzać prac, z tego względu, że drzewa w tym czasie korzystają z energii, którą zmagazynowały w poprzednim sezonie. 


Źródło:bialystok.gazeta.pl
W trakcie przycinania drzew trzeba zwrócić uwagę na ptasie gniazda. Gdyż na podstawie art. 52 ustawy o ochronie przyrody w terminie od 1 marca do 15 października zakazuje się usuwania gniazd ptasich z obiektów budowlanych oraz terenów zieleni. Naruszenie albo nieprzestrzeganie zakazów odnoszących się do ptaków, które są objęte ochroną gatunkową skutkuje karą grzywny lub aresztu ( art. 127 Ustawy o ochronie przyrody). 

Zgodnie z art. 88 ust.1 pkt.3 ustawy o ochronie przyrody Burmistrz ma prawo wymierzyć karę administracyjną m.in. za zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych.

Trzeba pamiętać o tym, że każde cięcia osłabiają drzewa, skracają ich żywotność, a także przyczyniają się do obumierania.

Literatura:

1)Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)
2) bialystok.pl 
3) bialystok.gazeta.pl

Dodano: Piątek, 08 marca 2013