Wynik otwartego konkursu na realizację zadania publicznego

herb small

Informacja o wynikach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016.

Zgodnie z protokołem posiedzenia komisji konkursowej z dnia 22 marca 2016 r. powołanej Zarządzeniem Burmistrza Gminy Wołów Nr 14/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. przyznano dotację Stowarzyszeniu Integracji Społecznej PROPAGO z siedzibą w Wołowie, ul. Panieńska 4, które jako jedyne złożyło ofertę w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016 ogłoszonym Zarządzeniem Nr 38/2016 z dnia 24 lutego 2016 r.

Dotację w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przyznaje się na realizację zadania pod nazwą :Wołowski Punkt Doradczy dla organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych w terminie od 1.04.2016 r. do 30.11.2016 r.

Dodano: Czwartek, 24 marca 2016