Rewitalizacja

a

Gmina Wołów przystąpiła do opracowywania  „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wołów na lata 2015-2025″. Projekt finansowany jest w 90% w ramach projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wołów na lata 2015 – 2025, umożliwi aplikowanie Gminie Wołów i innym podmiotom z terenu gminy o środki unijne na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych. Rewitalizacja, zgodnie z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, to „kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji”. Obszar zdegradowany cechują w szczególności: wysokie bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, problemy edukacyjne, niski kapitał społeczny, niewystarczający poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym. Rewitalizacja jest narzędziem naprawczym obszaru zdegradowanego w co najmniej jednej ze sfer:

  • gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw),
  • środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź środowiska),
  • przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych),
  • technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania rozwiązań technicznych, umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).

 

Dodano: Środa, 08 czerwca 2016