Dotacja dla Gminy Wołów na usuwanie azbestu

Azbest

Już kolejny raz Gmina Wołów otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na usuwanie azbestu z terenu Gminy Wołów. Dzięki dofinansowaniu mieszkańcy Gminy będą mogli bezpłatnie skorzystać z demontażu, zbierania i transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. np. pokrycia dachowego. Na realizację zadania w 2013 roku wpłynęło kilkadziesiąt wniosków od mieszkańców, przewiduje się usunięcie 48 ton azbestu. Zadanie będzie wykonywane przez wyspecjalizowanego przedsiębiorcę, z którym Gmina Wołów podpisze umowę. Pod koniec roku przewidujemy kolejny nabór wniosków na pomoc ze strony Gminy dla mieszkańców na usuwanie azbestu, która będzie realizowana w 2014 roku.

Jednocześnie informujemy, że wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r. Ponadto każdy właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, jest zobowiązany dokonywać inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest. Dokonuje się jej poprzez sporządzenie spisu z natury, w formie określonej w załącznikach do Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2011 r). i przedkłada taką informację Burmistrzowi. Informacja ta powinna być aktualizowana corocznie w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. Brak realizacji tego obowiązku naraża właściciela na określone w ustawie sankcje w trybie kodeksu ds. wykroczeń. Jest również podstawą do udzielenia przez Gminę pomocy finansowej przy usuwaniu azbestu.

Dodano: Środa, 27 marca 2013