Zespół ds. rewitalizacji

a

Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Wołów, 

W związku z uchwałą Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wołów, zwracam się z prośbą o zgłoszenie z pośród Państwa przedstawicieli jako kandydatów na członka Zespołu ds. Rewitalizacji, który zostanie powołany przez Burmistrza Gminy Wołów.

Zespół ds. Rewitalizacji, jako organ konsultacyjny Burmistrza w zakresie rewitalizacji, zostaje powołany w celu zapewnienia współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji zdegradowanych obszarów gminy, gdyż partycypacja społeczna jest podstawową zasadą działań na każdym etapie tego procesu. Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 03.07.2015r. w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020, prace nad przygotowaniem LPRu, jak również wdrażanie (realizacja) programu powinny być oparte na współpracy samorządu gminy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

Osoba wyznaczona do uczestniczenia w pracach Zespołu ds. Rewitalizacji proszona jest do zgłoszenia swojej kandydatury za pomocą formularza deklaracji. Wzór deklaracji w wersji elektronicznej jest dostępny pod adresem www.wolow.pl (zakładka rewitalizacja) Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać mailowo na adres anna.lis@wolow.pl w terminie do 21 czerwca2016 r.

Dodano: Niedziela, 12 czerwca 2016