Motywujmy do zmiany

Motywujemy do zmiany - small

Idea kampanii „Motywujmy do zmiany" wzięła się z przekonania o szczególnej roli, jaką osoby duchowne ogrywają w swoich wspólnotach. Zaufanie i autorytet, którym się cieszą, sprawiają, że są oni często pierwszymi, do których zwracają się o pomoc osoby z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową. Celem naszej kampanii jest wsparcie duchownych w tych kontaktach. Chcielibyśmy podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem, aby pomoc, którą duchowni udzielają wiernym, była jak najskuteczniejsza.

Z ogromnym szacunkiem myślę o licznych inicjatywach podejmowanych przez osoby duchowne na rzecz krzewienia abstynencji. Przynoszą one godne uznania rezultaty, dlatego mam gorącą nadzieję na ich kontynuację. Uzupełnieniem tych działań powinna być praca z osobami już uzależnionymi od alkoholu i ich rodzinami, w czym pomóc ma właśnie kampania zorganizowana przez PARPA. O tym, jak istotna jest to praca oraz jak wielkie znaczenie ma zaangażowanie się w nią duchownych, świadczą wyrazy poparcia dla naszej inicjatywy, które otrzymaliśmy od hierarchów Kościołów: ewangelicko-augsburskiego, greckokatolickiego, prawosławnego i rzymskokatolickiego. Honorowy patronat nad kampanią objął Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości.

Mam nadzieję, że materiały edukacyjne przygotowane w ramach kampanii zainteresują duchownych i że uznają je oni za pożyteczną pomoc w swojej pracy z wiernymi.

Krzysztof Brzózka,
Dyrektor
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZAŁOŻENIA I REALIZACJA KAMPANII "MOTYWUJMY DO ZMIANY"

Celem kampanii „Motywujmy do zmiany" jest zwiększenie kompetencji osób duchownych w zakresie udzielania wsparcia rodzinom i osobom z problemem alkoholowym. W szczególności jej zadaniem jest upowszechnienie wiedzy na temat uzależnienia jako choroby, która wymaga profesjonalnego leczenia i która dotyka nie tylko osobę pijącą, ale również jej bliskich.

Techniki motywacyjne
Aby skutecznie wspierać rodziny z problemem alkoholowym, nie wystarczy jednak sama znajomość objawów uzależnienia czy mechanizmów współuzależnienia. Kluczowe znaczenie ma umiejętność odpowiedniego motywowania osób dotkniętych problemem alkoholowym do podjęcia trudnej decyzji o leczeniu. Stąd istotnym elementem kampanii jest przekazanie duchownym podstaw Dialogu Motywującego, czyli metody prowadzenia rozmowy służącej wydobyciu i umocnieniu u rozmówcy jego własnej motywacji i zobowiązania do zmiany. Dialog Motywujący wywodzi się właśnie z doświadczeń pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu. Impulsem do jego opracowania była refleksja na temat nieskuteczności konfrontacyjnych sposobów nakłaniania chorych do podjęcia leczenia. W odróżnieniu od nich Dialog Motywujący zakłada, że uzależniony sam powinien znaleźć w sobie determinację do poddania się terapii.

Upowszechnieniu wiedzy na temat uzależnienia i technik motywacyjnych mają służyć podręcznik, filmy instruktażowe oraz zajęcia warsztatowe. Ich autorami są uznani specjaliści w zakresie pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi – dr med. Olga Olszewska i br. Adam Michalski OFMCap. Podręcznik i filmy są dostępne na stronie internetowej kampanii, książka będzie również rozesłana do parafii w całej Polsce.

Kampania adresowana jest do duchownych wszystkich związków wyznaniowych w kraju, jednak bezpośrednie działania informacyjne są skierowane do przedstawicieli najliczniejszych Kościołów: rzymskokatolickiego, prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego oraz greckokatolickiego.

Poparcie i patronaty
Poparcie dla idei kampanii wyrazili: Jego Ekscelencja ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości; Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysko-warszawski, ksiądz biskup Jerzy Samiec, biskup Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, prawosławny metropolita warszawski i całej Polski. Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości objął kampanię „Motywujmy do zmiany" honorowym patronatem.

Organizatorem kampanii jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Patronami medialnymi zostały redakcje tygodników „Gość niedzielny" i „Niedziela" oraz dwumiesięcznika „Trzeźwymi bądźcie".

EKSPERCI KAMPANII
Olga Olszewska jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie, psychiatrą dzieci i młodzieży i specjalistą psy­chiatrii ogólnej. Jest też certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem dydaktykiem terapii poznawczo-behawioral­nej, certyfikowanym terapeutą motywującym oraz członkiem Motivational Interviewing Network of Trainers. W kadencji 2014–2016 przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej.

Autorka broszury adresowanej do osób współuzależnionych zaangażowanych religijnie pt. „O pokusie współuzależnienia. Jak mądrze kochać osobę uzależnioną", Wydawnictwo Ikona 2014, oraz rozdziału „Podstawy teoretyczne Terapii Motywują­cej" w: „Wokół problematyki pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej", red. B. Kałdon, B. Kurlak UKSW w Warszawie, Wydział Pedagogiczny.

Od ponad 20 lat prowadzi konferencje na kursie przedmałżeńskim oraz od kilkunastu lat – warsztaty w ramach treningu umiejętności wychowawczych, wykłady i warsztaty na temat psychiatrii dziecięcej, terapii poznawczo–behawioralnej i Dialogu Motywują­cego dla różnych grup odbiorców, między innymi terapeutów uzależnień. W ankietach ewaluacyjnych dostaje wysokie oceny za sposób prowadzenia warsztatów, w tym kreatywność, elastyczność, otwartość na potrzeby odbiorców, klarowność przekazu i ciekawe prezentacje. Współwłaścicielka Szkoły Psychoterapii Crescentia.

Prywatnie – szczęśliwa żona pediatry i matka dwojga studentów, parafianka parafii pw. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Toruniu oraz fanka Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.

Br. Adam Michalski CFMCap ukończył studia na Wydziale Teologii (specjalizacja nauczycielska) na Katolickim Uniwersy­tecie Lubelskim Jana Pawła II w 2006 r., Podyplomowe Studia Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa, Wydział Nauk Społecznych KUL w 2011 r. Obecnie jest studentem Studium Psychoterapii w nurcie psy­chodynamicznym i integracyjnym przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Dyrektor Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu, gdzie prowadzi interwen­cje kryzysowe, konsultacje, terapie, pracę duszpasterską z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, DDA/DDA. Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble­mów w Zakroczymiu oraz członek Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Trzeźwości.

Więcej o kampanii społecznej „Motywujmy do zmiany" można się dowiedzieć na stronie motywujmydozmiany.pl.

Dodano: Czwartek, 28 lipca 2016