II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - LUBIĄŻ

herb small

o g ł o s z e n i e

Zgodnie z art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubiążu.
I ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono 20.10.2016 r.

Lubiąż – ul. Willmanna 39/4
Działka nr 211/1 Am 1 o pow. 800 m² Księga Wieczysta WR1L/00024893/1.
Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 28 m2 położony na poddaszu budynku składa się z: jednego pokoju.
Z lokalem związany jest udział w częściach wspólnych nieruchomości – 1268/10000
Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 3,30 m².
Lokal mieszkalny nie jest przedmiotem najmu.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolami: MNR/20 – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, B - strefa ochrony konserwatorskiej, K - strefa ochrony krajobrazu kulturowego, OW - strefa ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.
Cena wywoławcza – 21.350,00 zł.
Wadium 2.200,00 zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 16.12.2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, sala sesyjna).
Wadium musi zostać wniesione do 12.12.2016 r. w pieniądzu gotówką lub przelewem na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu. W tytule wpłaty wadium musi być wskazany również numer działki i położenie nieruchomości, której wadium dotyczy.
Oferenci winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć dowód tożsamości i ewentualnie stosowne upoważnienie do reprezentowania oferenta.
Wadium wniesione przez oferenta, który zaoferuje najwyższą ofertę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium wniesione przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.
Po wyborze najwyższej oferty przed podpisaniem umowy sprzedaży wyłoniony oferent wpłaci na rachunek bankowy Gminy różnicę między ceną wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium.
Oferent, który zostanie wyłoniony w przetargu, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie ulega zwrotowi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek 34, pokój nr 14, tel. 71 319 13 14.

Dodano: Poniedziałek, 07 listopada 2016