Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Mojęcice, ul. Główna 22

herb small

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.; Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.; Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Mojęcicach.

I ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono 24.11.2016 r.

 

Mojęcice, ul. Główna 22

 

Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 200 Am 2 o pow. 0,03 ha. Dla działki nr 200 Am 2 prowadzona jest księga wieczysta o nr WR1L/00024786/8.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka nr 200 Am 2 oznaczona jest symbolem UK/1 - przeznaczenie podstawowe - tereny obiektów sakralnych i kultury, ustalone jako cele publiczne, oraz leży w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej i w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych oznaczonej na rysunku symbolem OW.

Działka nr 200 Am 2 zabudowana jest budynkiem dawnej świetlicy wiejskiej o pow. użytkowej 234,50 m2,którego część - przybudówka o pow. 19,20 m2 znajduje się na działce nr 199 Am 2 niebędącej własnością Gminy Wołów. Budynek wymaga kapitalnego remontu (uszkodzony jest m.in. strop oraz pokrycie dachu), a przyłącze wodociągowe oraz bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe znajdują się na działce nr 199 Am 2 niebędącej własnością Gminy Wołów. Gmina Wołów nie będzie ponosić względem nabywcy żadnej odpowiedzialności za opisany wyżej sposób zabudowania i stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

Poza tym nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym, bez okazania granic. Powierzchnia nieruchomości podana jest na podstawie danych z rejestru gruntów.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena wywoławcza nieruchomości – 36.750,00 zł.

Wadium – 3.675,00 zł.

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 24.01.2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, sala sesyjna).

Wadium musi zostać wniesione do 19.01.2017 r. w pieniądzu gotówką lub przelewem na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu. W tytule wpłaty wadium winien być wskazany również numer działki, której wadium dotyczy.

Oferenci winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć dowód tożsamości i ewentualnie stosowne upoważnienie do reprezentowania oferenta.

Wadium wniesione przez oferenta, który zaoferuje najwyższą ofertę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium wniesione przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.

Po wyborze najwyższej oferty przed podpisaniem umowy sprzedaży wyłoniony oferent wpłaci na rachunek bankowy Gminy różnicę między ceną wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium.

Oferent, który zostanie wyłoniony w przetargu, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Nabywca poniesie koszty notarialne i opłaty sądowe związane z zawarciem umowy.

W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub przedłożenie dokumentu obejmującego jego zgodę w formie aktu notarialnego.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek 34, pokój nr 14, tel. 71/ 319 13 14.

Dodano: Czwartek, 08 grudnia 2016