Ulgi podatkowe dla aktywnych przedsiębiorców.

gmina przyjazna inwestorom

Przedsiębiorcy planujący rozwój swojej działalności na terenie gminy Wołów mogą liczyć na zwolnienia z podatku od nieruchomości. Rada Miejska w Wołowie na wniosek burmistrza Dariusza Chmury jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiących nowe inwestycje.

Uzyskanie prawa do maksymalnie 5-letniego zwolnienia od podatku od nieruchomości obwarowane jest poniesieniem określonych nakładów inwestycyjnych lub utworzeniem określonej ilości nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. Progi dostępności zwolnienia dla poszczególnych grup przedsiębiorców zdywersyfikowano z uwagi na różne możliwości finansowe przedsiębiorstw                      o różnej wielkości zatrudnienia i sumie bilansowej.

Uchwała kierowana jest zatem zarówno do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w mniejszym zakresie, zatrudniających od kilku do kilkudziesięciu osób, jak i do podmiotów gospodarczych o setkach miejsc pracy i bardzo szerokim spektrum działalności. Akces przedsiębiorcy do projektowanego programu pomocy regionalnej może nastąpić w każdym czasie w okresie obowiązywania uchwały. Po spełnieniu warunków określonych w uchwale przedsiębiorca może liczyć na maksymalne 5-letnie zwolnienie od podatku od nieruchomości, przy czym nowa inwestycja i nowe miejsca pracy muszą być utrzymane przez minimum 3 lub 5 lat (w zależności od wielkości przedsiębiorcy) od dnia zakończenia realizacji nowej inwestycji lub dnia utworzenia miejsc pracy.

Udzielona pomoc przyczyni się do rozwoju gospodarczego i zatrudnienia oraz trwałego przywiązania podmiotu gospodarczego do Gminy Wołów a także przyniesie dodatkowe dochody budżetowe z podatku od nieruchomości po okresie zwolnienia podatkowego.

Dodano: Wtorek, 27 grudnia 2016