I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - WOŁÓW ul. Spacerowa

herb small

O g ł o s z e n i e

Zgodnie z art. 38 i 40 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) oraz § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. 2015 poz. 1774) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie.

Wołów, ul. Spacerowa

Działka niezabudowana nr 5/4 Am 42 o pow. 0,0522 ha, bez dostępu do drogi publicznej.
Księga Wieczysta nr WR1L/00025042/8
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem ZN/56 - tereny zieleni nieurządzonej na gruntach rolnych w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych oznaczonej na rysunku symbolem „OW".
Działka jest przedmiotem dzierżawy na podstawie umowy zawartej do dnia 31.12.2018 r.
Poza tym nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.
Cena wywoławcza – 3.400,00 zł.
Wadium – 340,00 zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Działka nr 5/4 Am 42 nie posiada dostępu do drogi publicznej i może zostać zagospodarowana przez właścicieli nieruchomości przyległych.
Z tego powodu przetarg na jej sprzedaż jest ograniczony do osób, które do 17.02.2017 r. złożą w Urzędzie Miejskim w Wołowie (Rynek 34):
1) zgłoszenie uczestnictwa w przetargu,
2) dokument potwierdzający prawo własności lub współwłasności nieruchomości przyległej do działki nr 5/4 Am 42.
Zgłoszenie można złożyć drogą pocztową a za datę wpływu uważa się dzień doręczenia do Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Wadium musi zostać wniesione do 17.02.2017 r. w pieniądzu gotówką lub przelewem na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu. W tytule wpłaty wadium winien być wskazany również numer działki, której wadium dotyczy.
Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (przybudówka B) w dniu 22.02.2017 r.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 24.02.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, sala sesyjna).

Oferenci winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć dowód tożsamości i ewentualnie stosowne upoważnienie do reprezentowania oferenta.
Wadium wniesione przez oferenta, który zaoferuje najwyższą ofertę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium wniesione przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.
Po wyborze najwyższej oferty przed podpisaniem umowy sprzedaży wyłoniony oferent wpłaci na rachunek bankowy Gminy różnicę między ceną wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium.
Oferent, który zostanie wyłoniony w przetargu, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy.
W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie ulega zwrotowi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu.
W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.
Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71/ 319 13 15, 71/ 319 13 14.

Dodano: Poniedziałek, 16 stycznia 2017