Nowe uprawnienia dla pedagogów szkół gminy Wołów

centrum pomocy

NOWE UPRAWNIENIA DLA PEDAGOGÓW SZKÓŁ GMINY WOŁÓW

Warsztaty dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i wychowawców
„Szkoła dla rodziców i wychowawców „
w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie

 

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gminie Wołów w dniach 28-29.03.2017 r. dwudziestu pedagogów, psychologów, nauczycieli i wychowawców szkół Gminy Wołów uzyskało uprawnienia do prowadzenia ogólnopolskiego, rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji programu edukacyjno- profilaktyczno - wychowawczego pn. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Tematyka 10-ciu zajęć warsztatowych, które zrealizowała pani Krystyna Adaśko – trener, edukator programu, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji
i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, dotyczyła relacji dorosły – dziecko i obejmowała następujące obszary:
1. Wyznaczania granic - wyrażania oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, aby były one przez dziecko respektowane, a więc konsekwentnie i z szacunkiem dla dziecka;
2. Rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, w tym tzw. trudnych, w duchu poszanowania godności osobistej człowieka;
3. Aktywnego, wspierającego słuchania;
4. Motywowania dziecka do współdziałania, wdrażania do obowiązków szkolnych i domowych;
5. Modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania jakichkolwiek form przemocy;
6. Uwalniania dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole
7. Wspierania procesu usamodzielniania się dziecka;
8. Budowania realnego poczucia własnej wartości poprzez dostrzeganie zarówno mocnych stron i wysiłków dziecka, jak i jego trudności i ograniczeń;
9. Konstruktywnego rozwiązywania konfliktów;
10. Konstruktywnej pochwały i zachęty.

Warsztaty dla pedagogów szkół Gminy Wołów zrealizowane zostały na zlecenie Urzędu Miejskiego w Wołowie. Podsumowując pedagodzy podkreślili wysoką wartość merytoryczną warsztatów zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu rodzinnym.

 

                                                                                            

Dodano: Wtorek, 04 kwietnia 2017