Zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew

Drzewo

Wycinka po nowemu! Nowe przepisy od 17 czerwca

Najważniejszą zmianą dla osób fizycznych, wprowadzoną przez ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, jest ograniczenie swobodnej wycinki, którą do tej pory można było prowadzić na należących do nich nieruchomościach pod warunkiem, że wycinka nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wprowadzone zmiany dotyczą następujących kwestii:
1. Zapis nowej ustawy nakłada na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania do Urzędu Miejskiego w Wołowie od 17 czerwca 2017 r. zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni mierzonych na wysokości 5 cm będą przekraczać:
80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
2. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy; oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości (w załączeniu formularz zgłoszenia).
3. W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu Miejskiego w Wołowie dokona oględzin drzew. Drzewa będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że Urząd nie wniesie sprzeciwu. Drzewa powinny zostać usunięte przed upływem 6 miesięcy od terminu przeprowadzenia oględzin, w innym wypadku konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.
4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.
5. Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.
6. W przypadku usuwania drzew z nieruchomości znajdujących się we władaniu innych podmiotów (np. Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zarządy Dróg, przedsiębiorstwa i in.) lub usuwania drzew przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew zależał będzie od wielkości obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm (wcześniej była to wysokość 130 cm).Zgodnie z nowelizacją ustawy zezwolenie będzie trzeba uzyskać w przypadku usuwania drzew, których obwód na wysokości 5 cm od ziemi będzie przekraczał:
80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Formularz zgłoszeniowy usunięcia drzew z gruntów prywatnych stanowi poniższy załącznik.

 

Dodano: Poniedziałek, 05 czerwca 2017