Zapytanie ofertowe Spółdzielni Mieszkaniowej "ALTERNATYWA"

Zapytanie ofertowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ALTERNARTYWA" w Wołowie, ul. Więzienna 6 w ramach projektu „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Listopadowej 10 w Wołowie należącego do SM „Alternatywa" w Wołowie – Nr projektu RPDS.03.03.01-02-0104/16

OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE
ZO/0104/1/6/2017-TB NA:

Wykonanie robót budowlanych - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Listopadowej 10 w Wołowie

Termin realizacji zamówienia – do 30.03.2018r.

Pełne zapytanie ofertowe wraz ze specyfikacją i załącznikami dostępne jest w Siedzibie Spółdzielni przy ul. Ścinawskiej 11c/2 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wołowie

Termin składania ofert upływa 07.07.2017 r. godz. 16:00
Otwarcie ofert nastąpi 07.07.2017 r. godz. 16:30 w siedzibie Spółdzielni
Termin związania ofertą 30 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

Podstawa i tryb postępowania: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020: Zasada konkurencyjności, zamówienie powyżej 50 tyś. zł netto

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty zgodnie z zasada konkurencyjności oraz prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny

Załączniki :
1. Zapytanie ofertowe ZO/0104/1/6/2017-TB
2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 – Kosztorys ślepy ( Excel)
4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5. Przedmiar

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

Dodano: Wtorek, 20 czerwca 2017