Wsparcie finansowe dla rodzin z dziećmi - świadczenia rodzinne i wychowawcze oraz nadchodzące zmiany.

Świadczenia rodzinne2

W ostatnim czasie bardzo często mamy do czynienia z sytuacjami, w których mieszkańcy Gminy Wołów nie korzystają ze świadczeń rodzinnych, które im przysługują. Zjawisko to w głównej mierze dotyczy ludzi młodych, którzy rozpoczynając dorosłe i samodzielne życie decydują się na założenie rodziny. Nierzadko przyczyną takiego stanu rzeczy jest po prostu brak świadomości wśród mieszkańców. W związku z powyższym warto przybliżyć zagadnienie świadczeń rodzinnych, które stanowią znaczne wsparcie dla rodzin szczególnie tych, które posiadają potomstwo lub spodziewają się go w najbliższym czasie.

Program "Rodzina 500 +" to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy korzystać mogą rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzymuje rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko, co ma ogromne znaczenie chociażby w przypadku, kiedy matka dziecka przechodzi na bezpłatny urlop wychowawczy, a tym samym przestaje pobierać zasiłek macierzyński.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zasiłek rodzinny - podobnie jak w przypadku programu rodzina 500 plus zasiłek rodzinny wypłacany jest co miesiąc i ma na celu pokrycie częściowych kosztów związanych z utrzymaniem dziecka. Przysługuje:

- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

- opiekunowi faktycznemu dziecka,

- osobie uczącej się.

Od 1 listopada 2016 wynosi:

  • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;

  • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;

  • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Od 1 listopada 2017 do 31 października 2018r. wysokość zasiłków i dodatków do zasiłków pozostają bez zmian.

Warunkiem otrzymania zasiłku rodzinnego jest spełnienie odpowiedniego kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnoprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł. Od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018r. kryterium dochodowe pozostaje na tym samym poziomie.

Dodatki do zasiłku rodzinnego – warunkiem przyznania każdego dodatku jest uprawnienie do zasiłku rodzinnego. Dodatkami do zasiłku rodzinnego są:

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – jest to jednorazowy dodatek w wysokości 1000 zł, które przysługuje rodzicowi nowo narodzonego dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka. Dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Nie dotyczy to opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, a także osób, które przysposobiły dziecko.

 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wynosi 400 zł i wypłacany jest nie dłużej niż przez 24 miesiące lub 36 miesięcy w przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu lub 72 miesiące jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci).

 

Dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia, jeśli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100,00 zł jednorazowo na dziecko (przysługuje także na dziecko będące w tzw. "zerówce").

 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 113,00 zł na dziecko przez okres 10 miesięcy w roku w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 69,00 zł na dziecko przez okres 10 miesięcy w roku w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące formalności oraz dokumentów, jakie należy złożyć, aby uzyskać dane świadczenie znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie – www.mops.wolow.pl. Zachęcamy wszystkie rodziny, które spełniają określone kryteria, uprawniające do pobierania danego zasiłku/świadczenia, aby korzystali ze swych przywilejów.

 

Informacje dotyczące zmian w świadczeniach dla rodzin zawarte są w poniższych załącznikach.

 

Dodano: Wtorek, 01 sierpnia 2017