Opłata adiencka i planistyczna

herb small

Opłata adiacencka
[podstawa prawna: art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami]

Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu.

Zwiększenie wartości nastąpi jeżeli w wyniku podziału powstaną działki, których cechy, np. takie jak wielkość, konfiguracja granic, sposób skomunikowania z drogą publiczną, spowodują podniesienie atrakcyjności rynkowej nieruchomości.
Podstawę do ustaleń w tym zakresie stanowi opinia rzeczoznawcy majątkowego.

W gminie Wołów stawka opłaty wynosi 15 % wzrostu wartości.

Opłata adiacencka może zostać rozłożona na raty.
Wniosek o rozłożenie opłaty na raty należy złożyć przed wydaniem decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej – w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie, w przeciwnym razie wydana zostanie decyzja z płatnością jednorazową.
W przypadku złożenia ww. wniosku przez osoby prawne bądź prowadzące działalność gospodarczą, wniosek zostanie zbadany pod kątem dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej.
Warunki rozłożenia na raty określa się w decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej.

Opłata planistyczna
[podstawa prawna: art. 36 i 37 ustawy o planowaniu przestrzennym]

Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość burmistrz miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości.
Środkiem dowodowym w postępowaniu o ustalenie opłaty planistycznej jest opinia o wzroście wartości nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego. Bez znaczenia w tym zakresie jest cena sprzedaży nieruchomości.

W gminie Wołów stawka opłaty wynosi 30 % wzrostu wartości nieruchomości.

Opłata planistyczna może być rozłożona na raty lub umorzona na wniosek.
Złożenie wniosku o rozłożeniu na raty wiąże się z koniecznością zbadania sytuacji majątkowej strony na podstawie dołączonych razem z wnioskiem oświadczeń majątkowych.
W przypadku złożenia ww. wniosku przez osoby prawne bądź prowadzące działalność gospodarczą, wniosek zostanie zbadany pod kątem dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej.
Burmistrz wydaje decyzję o rozłożeniu bądź odmowie rozłożenia na raty opłaty planistycznej.

Dodano: Poniedziałek, 28 sierpnia 2017