Konsultacje w sprawie projektu „Program współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Wołów, na rok 2018"

herb small

Wołów, 04.10.2017r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY WOŁÓW
z dnia 4 października 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu „Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018"

Na podstawie § 5 uchwały nr LIII/384/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub z radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego nr 182, poz. 2756).

Burmistrz Gminy Wołów
ogłasza

konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Wołów w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018".

1. Przedmiot konsultacji: Projekt „Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018".
2. Termin konsultacji: 05.10.2017 r.- 20.10.201r.. (decyduje data wpływu formularza konsultacyjnego do Urzędu Miejskiego w Wołowie)
3. Forma konsultacji:
1) badanie stanowisk przedstawicieli organizacji pozarządowych po przedstawieniu przez nich na piśmie lub drogą elektroniczną opinii w odpowiedzi na ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji.
4. Ewentualne uwagi oraz propozycje do projektu uchwały należy zgłaszać na obowiązującym formularzu:
a) w siedzibie Urzędu Miejskiego, Rynek 34, 56-100 Wołów, pokój nr 3,
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wes@wolow.pl,
c) drogą pocztową, na adres: Urząd Miejski w Wołowie, Rynek 34, 56 - 100 Wołów z dopiskiem: Formularz konsultacji w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018",
5. Formularz do konsultacji oraz projekt uchwały dostępny jest na stronie internetowej www.wolow.pl, na stronie internetowej www.bip.wolow.pl w zakładce „Pożytek publiczny" oraz w Urzędzie Miejskim w Wołowie w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej, pok. nr 3.
6. Wydział wskazany w pkt 5 jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji.
7. Nieprzedstawienie uwag, opinii lub propozycji w ww. terminie oznacza rezygnację z prawa do ich zgłoszenia.
8. Sprawozdanie z konsultacji zostanie ogłoszone do dnia 23.10.2017r.w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.wolow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Dodano: Środa, 04 października 2017