Dwudziestu bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Roboty publiczne

Gmina Wołów zatrudniła dwudziestu bezrobotnych, skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach robót publicznych. Od 6 maja 2013 r. przez najbliższych 6 miesięcy zajmować się będą cząstkowymi naprawami dróg a także pracami melioracyjnymi.

Pracowników w ramach robót publicznych zatrudniać mogą jednostki samorządu terytorialnego, administracji publicznej lub instytucje użyteczności publicznej. Programem objęte są osoby bezrobotne, spełniające następujące warunki:

  • Osoba długotrwale bezrobotna albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego lub kobieta, która po urodzeniu dziecka nie podjęła zatrudnienia,

  • Osoba bezrobotna powyżej 50. roku życia,

  • Osoba bezrobotna bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

  • Osoba bezrobotna samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia,

  • Osoba bezrobotna, która po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęła zatrudnienia,

  • Osoba bezrobotna niepełnosprawna,

  • Osoba bezrobotna będąca dłużnikiem alimentacyjnym w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy, Gmina Wołów zatrudniła 5 pracowników zajmujących się cząstkowymi naprawami oraz uzupełnieniami dróg i chodników. Kolejnych 15 osób pracuje w ramach porozumienia Gminy Wołów, Powiatowego Urzędu Pracy, Dolnośląskiego Zarządu Melioryzacji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu oraz Wojewódzkiego Dolnośląskiego Urzędu Pracy realizując program „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” w 2013 roku. Osoby zatrudnione w ramach tego porozumienia wykonują swoje obowiązki zgodnie z opracowanym programem, zakładającym prace w obrębach rzek i kanałów a także rowów melioracyjnych.

Dotychczasowi bezrobotni swoją pracę wykonywać będą przez najbliższe 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę. Podstawowe koszty w postaci wynagrodzenia minimalnego ponosi Powiatowy Urząd Pracy. Gmina Wołów opłaca jedynie składki na ubezpieczania społeczne pracowników i ponosi koszty tytułem świadczeń socjalnych i BHP.

Dodano: Czwartek, 23 maja 2013