Granty i dotacje dla organizacji pozarządowych

Sieć

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego zaktualizowała harmonogram otwartych konkursów na realizacje zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego. Organizacje pozarządowego z Gminy Wołów zachęcamy do zapoznania się z listą, która zawiera najważniejsze informacje dotyczące terminów oraz przedmiotów poszczególnych zadań oraz możliwości pozyskania dotacji na inne cele.

Urząd Marszałkowski

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2013 roku pn. „Wspieranie programów edukacyjno-szkoleniowych skierowanych do dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym oraz rodzinnym z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych". Kompletne dokumenty konkursowe należy składać do dnia 11 czerwca 2013r. Szczegóły:http://bip.umwd.dolnyslask.pl/.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie działań związanych z promocją samorządności dla młodzieży z terenu Dolnego Śląska”. Kompletne dokumenty konkursowe należy składać do dnia 17 czerwca 2013r. Szczegóły: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/.


Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2013 r. Cel konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów dotyczących realizacji zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących rodzajów zadań: festiwale sztuki, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, tradycyjne dziedzictwo kulturowe, inicjatywa artystyczna, dialog kulturowy, wydawnictwa, projekty interdyscyplinarne. Oferty należy składać w następujących terminach: I edycja- do dnia 28 grudnia 2012 r., II edycja – do dnia od 1 czerwca do 22 lipca 2013 r.Szczegóły: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/.


Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 r. Na realizację zadań publicznych Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznacza środki finansowe w formie dotacji w wysokości 80 000,00 zł. Szczegóły:http://bip.umwd.dolnyslask.pl/.


Dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert. Istnieje możliwość otrzymania dotacji na realizację zadania publicznego w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł. Szczegóły:http://www.umwd.dolnyslask.pl.

 

Konkursy Ministerialne


Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych: 
„Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej - uzupełnienie”. Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej - uzupełnienie”. Celem zadania publicznego jest przybliżenie obywatelom kwestii dotyczących polskiej polityki zagranicznej (ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów polskiej polityki zagranicznej na lata 2012-2016) oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi w regionie poprzez utworzenie i prowadzenie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej (RODM). Oferty należy składać do 4 czerwca 2013r. Szczegóły: https://www.msz.gov.pl/


Ministerstwo Środowiska - Operator Programu Operacyjnego „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 - ogłosiło nabór wniosków w Funduszu Małych Grantów. Celem Programu jest zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej. Do dofinansowania zakwalifikują się projekty, których głównym celem jest zwiększony potencjał ekologiczny organizacji pozarządowych do promowania różnorodności biologicznej. Wnioski będą przyjmowane od 15 kwietnia do 17 czerwca 2013 r. Źródło i szczegóły http://www.nfosigw.gov.pl.


Minister Obrony Narodowej 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. Wspieranie wykonania zadania publicznego:
- Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Oferty należy składać do dnia 21 czerwca 2013 r. Szczegóły: http://www.bip.mon.gov.pl/43.html.


Minister Spraw Zagranicznych 
ogłasza drugą część konkursu na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.”Celem zadania publicznego jest realizacja projektów w dziedzinie wybranych zadań z obszaru współpracy z Polonią i Polakami za granicą odpowiadających założeniom, zasadom i priorytetom „Planu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.”. Celem zadania publicznego jest wsparcie działań skierowanych do Polonii i Polaków za granicą w następujących obszarach:
- Edukacja Polonii i Polaków za granicą, w tym: wsparcie infrastruktury szkolnej, inne.
- Mobilizacja do aktywności we wszelkich dziedzinach życia w państwach zamieszkania poprzez wsparcie mediów polonijnych
- Wspieranie środowisk polskich; prawa mniejszości polskich, Polonii i Polaków za granicą, w tym: wsparcie infrastruktury Domów Polskich, inne.Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 21 czerwca 2013 r. Źródło: http://www.msz.gov.pl/.


Minister Zdrowia jako Operator Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych finansowanego ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów. Obszary tematyczne, w ramach których można składać projekty do otwartego konkursu: a) Poprawa opieki perinatalnej - świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie w celu zwiększenia liczby urodzeń; b) Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych; c) Profilaktyka chorób nowotworowych mająca na celu zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów w Polsce. Nabór wniosków traw do 28 czerwca 2013r. Szczegóły: http://www.zdrowie.gov.pl/.

 


Minister Sportu i Turystyki ogłosiła konkurs ofert na dofinansowanie w 2013 r. z zakresu wspierania sportu młodzieżowego oraz sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych. Rodzaj zadań, których dotyczy konkurs:
- Szkolenie kadr wojewódzkich juniorów i młodzików oraz organizacja eliminacji do zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i finałów MMM. (KWJ, KWM) 
- Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w publicznych i niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego oraz ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży (sms, nsms, ossm, wcss, ossm LZS). 
- Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w akademickich centrach szkolenia sportowego. (acss). 
- Przygotowanie i udział akademickiej reprezentacji Polski w uniwersjadach oraz akademickich mistrzostwach świata w letnich i zimowych dyscyplinach sportu. 
- Prowadzenie działalności kontrolnej systemu sportu młodzieżowego 
- Organizacja finałowych zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM) 
- Przygotowanie zawodników niepełnosprawnych do udziału w:

a) igrzyskach paraolimpijskich,
b) igrzyskach głuchych, 
c) MŚ i ME w sportach nie objętych programami IP i IG.

Oferty należy składać do 28.12.2012 r. (realizacja zadań 1-7 w 2013 r.); do 31.03.2013 r. (realizacja zadań 1-6 od 01.04.2013 do 31.12.2013 r.); do 30 czerwca 2013 r. (realizacja zadań 1-7 od 01.07.2013 do 31.12.2013 r.). Źródło: http://fundusze.ngo.pl.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Operator programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 - zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów promujących różnorodność kulturową. Obszary tematyczne projektów, w ramach których można składać projekty podlegające dofinansowaniu w ramach konkursu: edukacja artystyczna i kulturalna, dziedzictwo kulturowe (w tym dziedzictwo kulturowe materialne i niematerialne oraz literatura i archiwa), muzyka i sztuki sceniczne, sztuki plastyczne i wizualne. Nabór projektów odbywa się w okresie od 15 kwietnia do 16 sierpnia 2013 r. Źródło oraz szczegóły:http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/864670.html.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało informację o szczegółowych zasadach udzielania dotacji na rok 2014 na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego. Najbliższy termin składania ofert mija 16 sierpnia i 16 września 2013. Źródło i szczegóły http://wiadomosci.ngo.pl.

 

Konkursy oraz Programy Unijne

Współpraca Transgraniczna Polska - Saksonia 2007 – 2013. Ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Programu Operacyjnego mogą być dofinansowane projekty transgraniczne dotyczące różnych obszarów życia gospodarczego i społecznego. Nadrzędnym celem udzielania dofinansowania jest wspieranie zrównoważonego rozwoju saksońsko – polskiego obszaru wsparcia. W szczególności powinna zostać wzmocniona współpraca w zakresie społeczno-gospodarczym. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły. Szczegóły: http://www.sn-pl.eu.

LIFE+. Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Środowiska. Unijny program LIFE wspiera przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska. Wspierane są działania informacyjne na rzecz ochrony środowiska: przyroda i różnorodność biologiczna, polityka środowiskowa i zarządzanie środowiskiem, informacja i komunikacja. Wnioski mogą składać podmioty zarejestrowane w państwach członkowskich Unii Europejskiej, będące publicznymi lub prywatnymi organami, podmiotami lub instytucjami oraz pojedynczy beneficjenci lub partnerstwa (partnerstwa mogą być międzynarodowe, ale działania powinny mieć miejsce na terytorium UE i Chorwacji. Terminy składania wniosków: 25 czerwca 2013 r., godz. 16.00 czasu brukselskiego (nadsyłanie wniosków do odpowiednich organów krajowych), 5 lipca 2013 r., godz. 23.59 czasu brukselskiego (organy krajowe przesyłają wnioski do Komisji). Źródło oraz szczegóły:http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000090.


Projekt pilotażowy – European Platform for Festivals! 
Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków do projektu stworzenia Europejskiej Platformy Festiwali, która umożliwi wykorzystanie potencjału festiwali do kształtowania różnych obszarów polityki Unii Europejskiej, w tym działania na rzecz innowacji, integracji społecznej, edukacji i dialogu międzykulturowego. Wnioski mogą składać podmioty z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w dziedzinie festiwali kulturalnych. Platforma musi angażować festiwale z co najmniej 15 krajów UE oraz działać na rzecz dużej liczby festiwali o silnym europejskim charakterze. Termin składania wniosków upływa 26 czerwca 2013. Źródło oraz szczegóły: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/870722.html.

Konkurs grantowy Komisji Europejskiej „Profilaktyka Narkotykowa i Informacja o Narkotykach”. Komisja Europejska zaprasza do składania projektów w ramach tzw. Action grants 2013 czyli grantów przeznaczonych na realizację projektów w ramach programu „Profilaktyka Narkotykowa i Informacja o Narkotykach” (Drug Prevention and Information). Program „Profilaktyka Narkotykowa i Informacja o Narkotykach” ma na celu realizację zadań związanych z zapobieganiem problemowi narkotyków i narkomanii. Program skupia się na redukcji popytu na narkotyki poprzez profilaktykę, ograniczanie szkód, analizę stosowanych dotychczas polityk a także włączanie społeczeństwa obywatelskiego w proces przeciwdziałania narkotykom i narkomanii. Termin składania aplikacji mija 11 lipca 2013r. Źródło oraz szczegóły: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/875394.html.


Konkurs UE: Europejska sieć krajowych organizacji zajmujących się alfabetyzacją. 
Komisja Europejska (Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury) zaprasza do składania wniosków w konkursie, którego celem jest stworzenie europejskiej sieci działającej na rzecz podnoszenia świadomości, gromadzenia i analizowania informacji w zakresie alfabetyzacji oraz wymiany rozwiązań programowych, dobrych praktyk, obiecujących kampanii oraz inicjatyw propagujących umiejętność czytania i pisania. Wnioski można składać do 29 sierpnia 2013r. Źródło oraz szczegóły:http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/875499.html.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza konkurs otwarty nr DWF_5.5.2_8_2012 pt. „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego” na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.5 „Rozwój dialogu społecznego”, Poddziałanie 5.5.2 „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego” poprzez:

- wsparcie udziału partnerów społecznych w pracach europejskich struktur dialogu społecznego,
- usprawnienie funkcjonowania organizacji partnerów społecznych, m.in. poprzez tworzenie programów rozwoju organizacji, poprawę efektywności procesów zarządczych i komunikacyjnych, tworzenie i wdrażanie programów podnoszących kwalifikacje eksperckie, 
- wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym dokonywanych drogą elektroniczną.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 28 grudnia 2012 r. do wyczerpania alokacji, przy czym DWF poinformuje z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl o planowanej dacie zamknięcia/zawieszenia konkursu wraz z uzasadnieniem. Szczegóły:http://www.kapitalludzki.gov.pl

Fundacje Bankowe

Na dobry początek. Granty dla projektów edukacyjnych dla dzieci wiejskich. Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego ogłasza szóstą edycję konkursu grantowego: „Na dobry początek!" o dofinansowanie projektów edukacyjnych. W konkursie dofinansowane będą projekty w dwóch ścieżkach:

 

- Ścieżka I (grupa docelowa: dzieci uczestniczące w edukacji przedszkolnej) - nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju kierowane do dzieci w wieku 2-5 lat mieszkających na wsiach i w miejscowości do 20 tys. mieszkańców, które są objęte już edukacją.
- Ścieżka II (grupa docelowa: dzieci nie uczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej) - projekty mające na celu ułatwienie dostępu do edukacji w grupach rówieśniczych dzieciom w wieku przedszkolnym (2-4 lata) zamieszkującym tereny wiejskie i miejscowości do 20 tys. mieszkańców, które nie uczestniczą w edukacji przedszkolnej.

 

Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z regulaminem, przygotować projekt, wypełnić formularz wniosku wraz z budżetem, a następnie dostarczyć wydrukowany w 3 egzemplarzach do 10 września 2013 r. na adres Fundacji im. J.K. Steczkowskiego. Szczegóły: http://www.fundacja-steczkowskiego.pl/.

Fundacja Banku Zachodniego WBK. Fundacja chce odpowiadać na rzeczywiste potrzeby i aspiracje młodych ludzi, dlatego stworzyła dwa specjalne programy grantowe, w ramach których można uzyskać dofinansowanie do różnych projektów celowych. Zapraszamy do udziału w konkursach:

- "Bank Dziecięcych Uśmiechów" - dedykowany dzieciom z rodzin niezamożnych, dysfunkcyjnych. (I edycja – nabór wniosków od 25 lutego do 19 marca 2013 roku, II edycja – nabór wniosków od 16 września do 9 października 2013 roku)
"Bank Ambitnej Młodzieży" - dedykowany młodzieży, która chce się angażować w inicjatywy edukacyjne, obywatelskie, kulturowe. (nabór ciągły)

 

Więcej informacji na stronie: http://fundacja.bzwbk.pl.


Fundacja BRE Banku – „Nasze działania wynikają z troski o otoczenie, w którym żyjemy. Pragniemy przede wszystkim wspierać działania służące podnoszeniu poziomu wiedzy i edukacji w społeczeństwie oraz wyrównywaniu szans. Inwestujemy w naukę, nie zapominając o potrzebach osób pokrzywdzonych przez los. Wspieramy finansowo i rzeczowo konkretne projekty, ale także, w ramach prowadzonej współpracy, wyspecjalizowane organizacje społeczne”- Henryk Okrzeja, Prezes Zarządu Fundacji BRE Banku. Szczegółowe zasady wsparcia przez Fundacje BRE Bank pod adresem:http://brebank.pl.

Fundacja im. dr. M. Kantona. Społecznie odpowiedzialny wizerunek Banku Pekso SA widoczny jest w działalności charytatywnej i społecznej. Cele statutowe Fundacji obejmują wspieranie działań w zakresie:

- oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, 
- przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, 
- popularyzowania wiedzy bankowej, 
- niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, 
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- ochrony środowiska, 
- realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych, 
- upowszechniania kultury.

 

Szczegóły: http://www.pekao.com.pl.

Fundacja BGŻ. Fundacja podejmuje działania wynikające z odpowiedzialności Banku jako instytucji zaufania publicznego na rzecz rozwoju lokalnych środowisk w których działa Bank. W szczególności, Fundacja została powołana w celu:

- prowadzenia wszechstronnej działalności społecznie użytecznej, w tym podejmowania i wspierania inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji, nauki, kultury, pomocy społecznej i ochrony zdrowia;
- wspierania i propagowania inicjatyw służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa, w szczególności wyrównywania szans rozwoju intelektualnego, edukacyjnego i zawodowego utalentowanej młodzieży z różnych środowisk, przede wszystkim z regionów i rodzin dotkniętych ubóstwem; 
- wspierania idei wolontariatu oraz popularyzacji tej formy w środowisku bankowym i finansowym. 
Więcej informacji na stronie: http://www.bgz.pl.

Fundacja BNP Paribas. Fundacja realizuje własne projekty, oraz wspiera w formie finansowej i rzeczowej inicjatywy innych organizacji, które są zgodne z przyjętymi celami statutowymi. Pomagając potrzebującym zawsze szukamy sojuszników – lokalnych instytucji, organizacji, przedsiębiorców. „To bardzo ważne, aby umacniać lokalne więzi i przekonywać ludzi do działania. Ich zaangażowanie i udział w rozwiązywaniu ważnych kwestii przyczyni się w przyszłości do zwiększenia zainteresowania życiem lokalnym i co za tym idzie samodzielną inicjatywą do rozwiązywania problemów.” - Mariusz Tomkiewicz, członek Zarządu Fundacji BNP Paribas. Więcej informacji na stronie: http://www.bnpparibas.pl.

Dotacje Fundacji Kronenberga (Fundacja Bankowa Citi Handlowy). Granty dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji, kultury, sztuki i polityki społecznej. Dotacje mogą zostać przyznane na projekty w dwóch obszarach tematycznych:

- edukacja: innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje, twórczość artystyczna dzieci i młodzieży
- rozwój lokalny: polityka społeczna, nauka przedsiębiorczości

Dofinansowanie może zostać przeznaczone m.in. na warsztaty, szkolenia, konkursy, olimpiady, organizowanie pracowni edukacyjnych. Wnioski mogą mieć zasięg lokalny (jedno województwo) i ponadlokalny (dwa, trzy lub więcej województw). O dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego. Najbliższe terminy składania wniosków są następujące:

 

- Wnioski o dotacje na projekty o charakterze lokalnym tzn. realizowane na obszarze nie przekraczającym jednego województwa (wieś, miasto, gmina, powiat) można składać w następujących terminach:

 

o - od 1 do 25 marca 2012 - decyzja 18 maja 2012

 

o - od 3 do 30 września 2012 - decyzja 23 listopada 2012

 

o - od 1 do 28 marca 2013 - decyzja 23 maja 2013

 

- od 9 do 30 września 2013 - decyzja 21 listopada 2013

 

- Wnioski o dotacje na projekty o charakterze ponadlokalnym tzn. realizowane na obszarze większym niż jedno województwo można składać w następujących terminach:

 

o - od 7 do 27 maja 2012 - decyzja 6 lipca 2012

 

od 26 listopada do 20 grudnia 2012 - decyzja 14 lutego 2013

 

- od 3 do 27 czerwca 2013 - decyzja 2 września 2013

 

Szczegóły oraz źródło: http://www.citibank.pl.

Pozostali Grantodawcy

Wakacyjny projekt dofinansowania posiłków "Dobry jak chleb". O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” mogą ubiegać się szkoły podstawowe, gimnazja oraz zarejestrowane organizacje pozarządowe prowadzące dożywianie dzieci w okresie lipiec – sierpień 2013. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki. Podstawą otrzymania dofinansowania od PFPD „Maciuś” jest właściwie wypełniony formularz wniosku, złożony w siedzibie Fundacji do dnia 10 czerwca 2013(decyduje data wpłynięcia wniosku), zawierający:

- szczegółowe dane adresowe instutucji wnioskującej i informacje o dotychczasowym dożywianiu
- informację z lokalnego OPS potwierdzającą dane zawarte we wniosku dotyczące sytuacji i potrzebach rodzin uczniów, dla których instytucja ubiega się o dofinansowanie posiłków
- aktualny wyciąg KRS i potwierdzony statut (dotyczy tylko stowarzyszeń lub fundacji) 

Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/882019.html.

Konkurs "Fundusz Małych Grantów 2013": bezpieczeństwo drogowe! Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego ogłasza konkurs na realizację projektów: „Fundusz Małych Grantów 2013". Celem konkursu jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez pomoc organizacjom non-profit w realizacji projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem pieszych. W edycji 2013 promowane będą projekty, które zgodnie z tematyką II Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, będą poświęcone tematyce bezpieczeństwa pieszych. Termin składania wniosków do 20 czerwca 2013 roku. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/872464.html.

Ruszył konkurs grantowy Programu Edukacja Globalna. Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty do składania wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji globalnej. Dla potrzeb niniejszego konkursu przez „edukację globalną” rozumie się działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie. Jest to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Głównym celem edukacji globalnej jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności należy rozumieć wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych. Szczegółowe informacje o edukacji globalnej znajdują się na stronie www.eg.edudemo.org.pl.Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 21 czerwca 2013 r.Źródło: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/876861.html.

Konkurs grantowy Towarzystwa Nasz Dom „Najpierw Rodzina 2013”. Konkurs przeznaczony jest dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Adresaci pomocy: zawodowe rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. Wysokość pomocy: każda rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego może jednorazowo ubiegać się o grant w wysokości maksymalnie 5 000 złotych. Każda rodzina/dom w ramach konkursu może złożyć maksymalnie 2 wnioski. Czas składania wniosków: od 20 maja do 25 czerwca 2013 roku. Źródło oraz szczegóły:http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/879290.html.

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do udziału w konkursie na wydarzenie promujące wiedzę o krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej oraz o współpracy międzynarodowej, pn.: „Kierunek: Wschód”. Czekamy na opisy wydarzeń wraz z planowanym budżetem - najlepsze propozycje otrzymają możliwość realizacji przy wsparciu finansowym w wysokości do 600 PLN (słownie: sześćset złotych). W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, biblioteki, koła studenckie, szkoły średnie oraz grupy nieformalne z Polski. Termin rejestrowania prac upływa 28 czerwca 2013 r. Źródło oraz szczegóły: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/867412.html.

Międzynarodowy Fundusz dla Różnorodności Międzykulturowej. Celem Międzynarodowego Funduszu dla Różnorodności Międzykulturowej (IFCD) jest promowanie zrównoważonego rozwoju i ograniczania ubóstwa w krajach rozwijających się, które są stronami Konwencji z 2005 roku w sprawie Ochrony i Promowania Różnorodności Form Wyrazu Kulturowego. IFCD wspiera projekty, które mają na celu wsparcie tworzenia się dynamicznego sektora kultury, głównie poprzez ułatwienie wdrażania nowych (lub wzmocnienia już istniejących) polityk i przemysłu kulturalnego. Termin składania otrzymanych aplikacji przez Komitety Narodowe do Sekretariatu Konwencji: 30 czerwca 2013 r. Źródło oraz szczegóły: www.eurodesk.pl.

III edycja konkursu grantowego Funduszu Społecznego Notariatu. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów poświęconych walce z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży. Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza osoby prawne – organizacje pozarządowe które: uzyskały osobowość prawną co najmniej na 6 miesięcy przed datą złożenia Wniosku Aplikacyjnego, działają na zasadzie noo-profit lub non for profit tj. nie dla osiągnięcia zysku lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na cele statutowe do udziału w III edycji konkursu na najlepsze projekty dotyczące zwalczania wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży w 2013 roku. Termin składania ofert: od 15 maja do 5 lipca 2013 r. Niezbędne informacje – www.fundusznotariatu.pl. Źródło: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/875773.html.

Nabór wniosków do Programu Pajacyk PAH! Polska Akcja Humanitarna zaprasza szkoły i świetlice środowiskowe do składania wniosków o dofinansowanie dożywiania uczniów w roku szkolnym 2013/2014 w ramach programu PAJACYK. O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice.Wnioski można nadsyłać do dnia 10 lipca 2013 do biura Polskiej Akcji Humanitarnej w Toruniu. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/866524.html.

Ruszył nabór wniosków w Programie Dożywiania Dzieci – Danone Podziel się Posiłkiem. W ramach Programu Dożywiania Dzieci – Danone Podziel się Posiłkiem (do tej pory znany pod nazwą Program Grantowy Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”, realizowany od 2004 r.) wydano już ponad 850 000 posiłków, zrealizowano 243 projekty. Czekamy na kolejne zgłoszenia organizacji, które chciałyby prowadzić działania związane z dożywianiem dzieci oraz akcje mające na celu troskę o dobre nawyki żywieniowe. O dofinansowanie w wysokości do 7 000 zł mogą ubiegać się szkoły, organizacje pozarządowe, świetlice, domy kultury, biblioteki, grupy nieformalne itp. Wnioski można składać do 22 lipca 2013r. poprzez stronę www.wniosek.podzielsieposilkiem.pl. Źródło: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/881960.html.

Dotacje Fundacji Konrada Adenauera. Fundacja Konrada Adenauera przyznaje dotacje na działalność w zakresie edukacji politycznej. Fundacja wspiera konkretne przedsięwzięcia (szczególnie organizację konferencji, seminariów) poświęconych tematom: integracji Polski z Unią Europejską, transformacji gospodarczej, reform samorządów terytorialnych stosunków polsko-niemieckich, projekty można realizować w Polsce i w Niemczech. Dotacje nie będą przyznawane na bliżej niesprecyzowaną działalność, infrastrukturę biura, cele charytatywne. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i instytucje naukowe. Termin składania wniosków: do 30 sierpnia roku poprzedzającego projekt. Więcej informacji na stronie:http://www.kas.de/proj/home/home/48/8/webseite_id-3417/index.htm.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Małe granty. Celem Funduszu jest wspierania współpracy z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz integrację tych państw z Unią Europejską. Dofinansowane działania:

- współpraca kulturalna (np. festiwale , publikacje)
- współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania) 
- edukacja (np. seminaria, szkoły letnie) 
- wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci) 
- współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które znajdują się na granicy, w odległości 50 km od granicy) promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi)

Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. W przypadku niewielkich dotacji projekty mogą obejmować co najmniej trzy podmioty z trzech różnych krajów V4, tylko w przypadku projektów transgranicznych o grant mogą starać się dwa podmioty. Budżet projektu nie może obejmować okresu dłuższego niż sześć miesięcy. Terminy składania wniosków: 1 marca 2013 (termin upłynął), 1 czerwca 2013 (termin upłynął), 1 września 2013, 1 grudnia 2013 http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000866. rudnia 2013. Źródło oraz szczegóły:

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Standardowe Granty. Celem Funduszu jest wspierania współpracy z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz integrację tych państcolor: #000000;span style=/spanw z Unią Europejską. Dofinansowane działania:

- współpraca kulturalna (n.p. festiwale , publikacje)

- współpraca naukowa i badania naukowe (n.p. konferencje, publikacje, badania) 
- edukacja (n.p. seminaria, szkoły letnie) 
- wymiana młodzieży (n.p. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci) 
- współpraca transgraniczna (n.p. projekty 2 państw, które znajdują się na granicy, w odleglości 50 km od granicy) 
- promocja turystyki (n.p. przewodniki, prezentacje, targi)

Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów wyszehradzkich. Fundusz nie może rozpatrywać projektów, w których - prócz kraju wnioskodawcy - organizacyjni partnerzy pochodzą z mniej niż dwóch innych krajów Grupy. Budżet projektu nie może obejmować okresu dłuższego niż dwanaście miesięcy. Terminy nadsyłania wniosków: 15 marca 2013 r. (termin upłynął) i 15 września 2013 r. Źródło oraz szczegóły:http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000871.

Europejska Fundacja Młodzieży - granty na międzynarodowe działania. Europejska Fundacja Młodzieży (EYF) została powołana przez Radę Europy w celu udzielania wsparcia finansowego europejskim działaniom młodzieżowym. EYF udziela wsparcia finansowego następującym rodzajom działań realizowanych przez młodzieżowe organizacje pozarządowe (NGO), ich sieci lub inne NGO działające na polu zagadnień dotyczących młodzieży zbliżonych do polityki i działań realizowanych przez Radę Europy:

- działania edukacyjne, społeczne, kulturalne i humanitarne o charakterze europejskim;
- działania mające na celu umacnianie pokoju i współpracy w Europie; 
- działania promujące bliższą współpracę i lepsze zrozumienie pomiędzy młodymi ludźmi w Europie, zwłaszcza poprzez wspieranie wymiany informacji; 
- działania mające na celu stymulowanie wzajemnej pomocy w zakresie działań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych w Europie i w krajach rozwijających się; 
- studia, badania i dokumentacja dotyczące zagadnień związanych z młodzieżą
Termin: 1 październik. Źródło oraz szczegóły: http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000094.

RITA Program Przemiany w Regionie. Program wspiera projekty służące dzieleniu się polskimi doświadczeniami w zakresie demokratycznych i systemowych przemian oraz projekty służące kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego. Program wspiera projekty służące dzieleniu się ze społeczeństwami z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan) polskim doświadczeniem w zakresie demokratycznych i systemowych przemian oraz projekty służące kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego. Termin składania wniosków w edycji jesiennej 15 października 2013 r. Źródło oraz szczegóły:http://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010000868.

Programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wsparcie ze strony Fundacji można uzyskać tylko w ramach jej programów. Zainteresowani uzyskaniem finansowego wsparcia ze strony PAFW ubiegają się o dotacje składając wniosek bezpośrednio u realizatora określonego programu. Decyzje w sprawie przyznania dotacji podejmują komisje ekspertów powoływane przez Fundację. Informacje na temat procedur i wniosków można uzyskać u realizatora danego programu lub też pobrać ze strony internetowej programu. Zapraszamy do zapoznania się z opisami przedsięwzięć Fundacji, gdzie znajdziecie Państwo dane teleadresowe realizatorów. http://www.pafw.pl/.

Dotacje z Fundacji Orlen Dar Serca. Działalność Fundacji ma na celu podejmowanie, prowadzenie i popieranie charytatywnych inicjatyw na rzecz: ochrony zdrowia, rekreacji oraz rehabilitacji osób nietext-decoration: nonespan style=pełnosprawnych, krzewienia tradycji narodowej, rozwoju oświaty i nauki. Wniosek o dotacje oraz szczegółowe informacje: http://www.darserca.pl.


Technologie non-profit. Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki. Program wspiera organizacje pozarządowe dając dostęp do oprogramowania i sprzętu sieciowego za jedynie symboliczną opłatę administracyjną lub znacznie zredukowaną cenę rynkową, obniżając w ten sposób koszt infrastruktury technologicznej. W programie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i wybrane placówki non-profit sektora państwowego. Organizacje mogą otrzymać dotacje na oprogramowanie komputerowe firmy Microsofti sprzęt sieciowy Cisco, a także po promocyjnych cenach zakupić antywirus MKS_vir i oprogramowanie księgowe Lefthand. Więcej informacji na stronie: www.technologie.org.pl.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM). Finansowe i merytoryczne wsparcie wymian. Jeżeli są Państwo nauczycielami, którzy mają szkołę partnerską w Berlinie i chcą z uczniami niemieckimi zrobić wspólne przedstawienie teatralne? A może klub sportowy nawiązał przyjaźń z drużyną z Polski i teraz młodzi piłkarze planują ją odwiedzić, zorganizować wspólne treningi i rozegrać turniej? Albo marzy się Państwu zaangażowanie młodzieży we wspólny polsko-niemiecki projekt ekologiczny? PNWM jako taka nie organizuje spotkań młodzieży, ale umożliwia ich realizację. Wiele spotkań dochodzi do skutku dzięki naszym dotacjom. Szczegóły dotyczące składania wniosków w PNWM znajdą pod stroną internetową: http://www.pnwm.org.

Fundacja Polska Miedź. Dotacje. Warunkiem otrzymania darowizny przez podmiot ubiegający, jest wypełnienie i złożenie w biurze Fundacji formularza "Wniosku o udzielenie darowizny". Do wniosku należy załączyć ponadto: szczegółowy opis projektu z uwzględnieniem celu, przewidywanej liczby uczestników i adresatów oraz rodzaju pożytku publicznego, jaki ma przynieść realizowane przedsięwzięcie; szczegółowy budżet uwzględniający wszystkie dochody i wydatki (łącznie z pomocą rzeczową oraz kosztami czasu pracy ludzi); statut organizacji bądź inny dokument określający zasady działalności podmiotu wnioskującego oraz kserokopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego. Szczegóły: http://www.kghm.pl.

Program dotacyjny "Dla Białorusi Для Беларусі". Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza do składania wniosków w ramach programu dotacyjnego "Dla Białorusi Для Беларусі". Celem programu jest wspieranie inicjatyw obywatelskich, służących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz przygotowaniu demokratycznych przemian na Białorusi. Wnioski przyjmowane są na bieżąco i rozpatrywane w ciągu około 3 miesięcy. Dotacje przyznawane są z reguły na okres do 12 miesięcy w wysokości do 15 000 euro. Dotacje udzielane są na następujące przedsięwzięcia:

 - pobudzania aktywności obywatelskiej, rozwijania samorządności i samoorganizacji (także poprzez działania edukacyjne i kulturalne oraz inicjatywy młodzieżowe);

- ochrony praw człowieka, świadczenia pomocy prawnej, przeciwdziałania dyskryminacji, upowszechniania postaw tolerancji; 
- prowadzenia niezależnych badań i analiz; 
- poszerzania dostępu do informacji, rozwijania mediów tradycyjnych i społecznościowych.
Dotacje przeznaczone są przede wszystkim dla białoruskich organizacji obywatelskich. Dotacje mogą otrzymać też inne podmioty, jeśli planowane przez nie działania są istotne dla wyżej opisanych celów programu. Źródło oraz szczegóły: http://wiadomosci.ngo.pl.

Pozostałe informacje

- Więcej informacji na temat innych możliwości pozyskania środków na działania można znaleźć również na stronie: http://fundusze.ngo.pl/.
- Programy Stypendialne, Staże oraz Granty i Konkursy również dla organizacji pozarządowych: http://www.eurodesk.pl/
- Programy dotacyjne Fundacji im. Stefana Batorego: http://www.batory.org.pl.

Wersja do druku

Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego nr 14
Dotacje, Granty i Konkursy 14/czerwiec

Przygotowała: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

http://www.dfop.org.pl

 

Dodano: Czwartek, 06 czerwca 2013