Gminne dofinansowanie na wymianę pieca

Tytuł

Komu przysługuje?

osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dotacja stanowi pomoc de minimis,

wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków),

jednostki samorządu terytorialnego w odniesieniu do komunalnego budownictwa mieszkaniowego.

Progi dotacji

Dotacja udzielana będzie do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:

 • dla domu jednorodzinnego - 10.000,00 zł brutto (limit całkowitych kosztów – 20.000,00 zł brutto),
 • dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym - 7.000,00 zł brutto (limit całkowitych kosztów – 14.000,00 zł brutto),
 • w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny - 4.000,00 zł brutto za jeden lokal mieszkalny (limit całości kosztów przypadających na jeden lokal mieszkalny – 8.000,00 zł brutto).

Dotacją będą objęte tylko urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniające właściwe normy i posiadające dopuszczenie do użytkowania na terenie Polski. Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty CE.

Jak wymienić piec?

Wszelki prace prowadzone przy budowie, przebudowie wymianie odbiorników gazowych i związanych z nimi instalacji gazowych wymagają uzyskania pozwolenia na budowę przed przystąpieniem robót.

Procedura wymagana przed wykonaniem projektu budowlanego:

Dokumenty formalne:

 • Warunki przyłączenia (wydaje Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu, Zakład Gazowniczy w Obornikach Śląskich, ul. T. Kościuszki 10, 55-120 Oborniki Śląskie),
 • Mapa zasadnicza do celów opiniodawczych w skali 1:500 (zakupić można w Starostwie Powiatowym),
 • Opinia kominiarska (zamówić trzeba u uprawnionego mistrza kominiarskiego).
 • Po uzyskaniu ww dokumentów należy zlecić uprawnionemu projektantowi wykonanie projektu budowlanego. Wykonany projektów czterech egzemplarzach razem z wnioskiem o pozwolenie na budowę i oświadczeniem o dysponowaniem terenem na cele budowlane należy złożyć w Starostwie Powiatowym. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę i uprawomocnieniu się decyzji można przystąpić do prac instalacyjnych które muszą być poprzedzone złożeniem zawiadomienia o rozpoczęci robót u Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i zarejestrowania dziennika budowy w Wydziale Architektury i Budownictwa

Do zgłoszenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego potrzebne będą:

 • Druk zgłoszenia (strona internetowa PINB),
 • Oświadczenie uprawnionej osoby o podjęciu obowiązków kierownika budowy do którego należy dołączyć decyzję o nadaniu uprawnień zawodowych i dokument przynależności do PIIB. (może być projektant który wykonał projekt). Kopia prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

Po zakończeniu wszystkich robót kierownika budowy musi zostawić inwestorowi:

 1. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu (w załączeniu uprawnienia i izba).
 2. Protokół z wykonania głównej próby ciśnieniowej wykonawca lub kierownik).
 3. Protokół prawidłowego podłączenia kotła do przewodu kominowego (kominiarz).
 4. Wypełnienie dziennika budowy przez kierownika budowy.
 5. Powyższe dokumenty razem z projektem budowlanym przechowujemy w domu przez okres użytkowania instalacji.

Wymień piec

Dofinansowaniem objęta będzie likwidacja systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym zamiana na jeden z wymienionych:

 • kotły gazowe,
 • kotły na lekki olej opałowy,
 • piece zasilane prądem elektrycznym,
 • kotły na paliwo stałe lub biomasę 5 kategorii (wg PN-EN 303-5:2012),
 • podłączenie budynków do lokalnej sieci ciepłowniczej.
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE): kolektory słoneczne, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe (Instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV-wiatrowe) mogą być finansowane w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc takiej instalacji OZE nie może przekraczać wielkości określonych dla mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j.; Dz. U. z 2017 r., poz. 1148 z późn. zm.),

Warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem zasilanych paliwami stałymi (węglem brunatnym, kamiennym, antracytowym, koksem, torfem, drewnem, peletem, brykietem).

Co to jest smog?

Smog to unosząca się nad miastem „chmura” szkodliwych związków chemicznych, pyłów i mgły. Powstaje na skutek zanieczyszczenia powietrza oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych: znacznego zamglenia i bezwietrznej pogody. Szkodliwe cząstki nie unoszą się do góry i wiszą nad ziemią, wyglądając jak mgła. Smog składa się przede wszystkim z pyłu zawieszonego, czyli mieszaniny sadzy, węglowodorów aromatycznych i metali ciężkich.

Przyczyn zanieczyszczenia powietrza jest kilka:

 • elektrownie węgla,
 • zakłady przemysłowe,
 • transport samochodowy,
 • domowe piece grzewcze

Główną przyczyną zanieczyszczenia rakotwórczym benzo[a]pirenem jest tzw. niska emisja. Wynika z ogrzewania domów za pomocą węgla o niskiej jakości i innych paliw stałych, często w piecach nie spełniających żadnych standardów emisyjnych. Odpady węglowe to produkty o wysokiej zawartości siarki, chloru i popiołu – mające bardzo negatywny wpływ na jakość powietrza. Ogrzewanie domów powoduje nawet 87% całej emisji rakotwórczego benzo[a]pirenu i 100% zanieczyszczeń związanych ze spalaniem tworzyw sztucznych. Do tego dochodzi palenie drewnem, które wcale nie jest ekologiczne, a jeśli chodzi o emisję pyłów z domowych urządzeń grzewczych – jest w czołówce.

Kontakt: Wydział Środowiska i Rolnictwa, Rynek 34, 56-100 Wołów tel. 71 319 13 21 lub 71 319 13 53

Dodano: Poniedziałek, 05 lutego 2018