Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w Gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych

RPO WD 2014-2020

Projekt pn. "Typizacja i nowy standard oznakowania szlaków rowerowych w Gminie Wołów w celu wykorzystania i udostępnienia
lokalnych zasobów przyrodniczych" r RPDS.04.04.01-02-0007/17 jest współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest podjęcie kompleksowych działań dot. zmniejszenia presji na obszary cenne przyrodniczo poprzez kanalizowanie ruchu turystyczne oraz stworzeniu bazy informacji o obszarach chronionych służącej szeroko pojętej edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Realizacja tych działań będzie przebiegać wg następujących etapów opracowanie graficzne i kartograficzne mapy tras rowerowych wraz z jej wydaniem w ilości 20 000 egz.;

  • przygotowanie interaktywnej mapy tras rowerowych;
  • oznaczenie tras rowerowych na terenie Gminy Wołów znakami drogowymi - rowerowymi (400 szt. znaków) – zgodnymi z Rozporządzeniem Ministrów Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2013 zmieniającym rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
  • wykonanie i montaż tablic informacyjnych zawierających mapę oraz opis miejsc polecanych do odwiedzenia oraz form ochrony przyrody i właściwego zachowania oraz atrakcji przyrodniczych na terenie gminy. Przewiduje się montaż 50 szt. tablic;
  • dostawa i montaż infokiosku zlokalizowanego na dworcu kolejowym w Wołowie, jako punkt informacyjny przy centrum przesiadkowym dla rowerzystów korzystających z kolei. Infokiosk umożliwi korzystanie z interaktywnej mapy dla podróżnych i turystów;
  • remont istniejącej infrastruktury turystycznej (drewniane wiaty i ławy, stoły) na odcinku istniejącego szlaku Wołowskie Krajobrazy – 5 stanowisk w Łososiowicach, Żychlinie, Sławowicach, Lipnicy oraz w Debnie.

Dodano: Poniedziałek, 19 lutego 2018