Sesja Rady Miejskiej w Wołowie

Herb Wołowa

W dniu 26 czerwca 2013r. ( środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wołowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad.

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 26 czerwca 2013 r. godz. 14.00

1. Otwarcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Ślubowanie Pana Mieczysława Capa wstępującego na miejsce radnego, którego mandat wygasł. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata na miejsce radnego, którego mandat wygasł.

4. Czas dla samorządów wsi.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów za okres od 22 maja 2013 r. do 17 czerwca 2013 r.

6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wołów za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2012 rok.

7. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wołowskiego Ośrodka Kultury w Wołowie za 2012 rok.

8. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wołowie za 2012 rok.

9. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu za 2012 rok.

10. Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Wołów za 2012 rok.

11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu za 2012 rok.

12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Wołów absolutorium z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2012 rok.

13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Wołów na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej jednostce OSP Gminy Wołów – Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiążu na realizację zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/245/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów.

17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2013 rok.

18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/232/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Wołów.

19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/239/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

20. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/241/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

21. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/242/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz uchylenia uchwały Nr XLII/266/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15.02.2013 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/242/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18.12.2012 r.

22. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju wsi Garwół, Łososiowice, Uskorz Mały, Uskorz Wielki, Stary Wołów.

23. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej.

24. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej w Wołowie.

25. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.

26. Zamknięcie obrad sesji Rady Miejskiej w Wołowie.

Dodano: Czwartek, 20 czerwca 2013