Sesja Rady Miejskiej w Wołowie 25 kwietnia

Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2019r., poz. 506) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Wołowie na dzień 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 25 kwietnia 2019 r.; godz. 13:00

 • Otwarcie obrad Sesji Rad yMiejskie jw Wołowie.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 marca 2019 r.
 • Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów za okres od 18 marca 2019 r. – 15 kwietnia 2019 r.
 • Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.
 • Czas dla mieszkańców Gminy.
 • Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/296/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2019-2030
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2019 rok
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/296/06 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołów oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołów
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzydlina Mała, gmina Wołów.
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Mojęcicach
 • Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckich Strategii Rozwoju wsi Nieszkowice i Krzydlina Mała
 • Rozpatrzenie projektu i przyjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Wołów
 • Interpelacje i zapytania Radnych.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
 • Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
 •  
Dodano: Środa, 17 kwietnia 2019