Szkolenia językowe i komputerowe

Herb Wołowa

Projekt „Kompetencje to podstawa” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Chętnych – zamieszkujących, pracujących bądź uczących się na terenie naszego powiatu zapraszamy do udziału w projekcie. W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie osoby w wieku od 25 do 64 lat, które spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:


- osoby, które ukończyły 50 lat;
- osoby powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i wychowaniem dzieci;
- osoby z wykształceniem nie wyższym niż średnie;
- osoby niepełnosprawne;
- osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6 miesięcy, przed przystąpieniem do projektu

Szkolenia JĘZYKOWE – 5 grup języka niemieckiego, 10 grup – język angielski. Zajęcia realizowane będą w okresie październik 2013 – grudzień 2014

Szkolenia KOMPUTEROWE – 4 grupy po 10 osób; realizowana w okresie luty 2014 – listopad 2014

ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE -JUŻ DZIŚ . Zapoznaj się z REGULAMINEM REKRUTACJI, pobierz ANKIETĘ, wypełnij ją i złóż w Urzędzie Miejskim w Wołowie w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej – Pani Kinga Pisching – Olejniczak tel. 71 319 1343.

Projekt jest skierowany do uczestników, którzy nie byli i nie są objęci wsparciem w ramach projektów realizowanych w Poddziałaniu 9.6.1 i/lub Poddziałaniu 9.6.2 i/lub Działaniu 9.3

Dodano: Czwartek, 19 września 2013