Drzewa pod linią energetyczną - o czym należy pamiętać?

Drzewa2

Drzewa rosnące w bezpośredniej styczności z napowietrzną linią energetyczną stanowią duży problem zarówno dla właścicieli działek, jak i przedsiębiorców przesyłowych. Ewentualna awaria może spowodować pożar lub uszkodzenie infrastruktury.

Planując nasadzenia drzew na swojej nieruchomości należy pamiętać żeby nie robić tego bezpośrednio pod przebiegającą napowietrzną linią energetyczną. Jednak jeżeli nie istnieje możliwość wykonania nasadzeń gdzie indziej tylko pod linią energetyczną, należy pamiętać aby w przyszłości korony dorosłych drzew znajdowały się w odległości nie mniejszej niż 1,9 m od skrajnego przewodu linii niskiego napięcia oraz 3,5 m od skrajnego przewodu linii średniego napięcia. Obowiązek przycinania gałęzi wrastających w linie energetycznie należy do zakładów energetycznych, które są właścicielami urządzeń energetycznych, mimo że nie posiadają tytułu prawnego do władania nieruchomości. Uprawniony do wykonania cięć pielęgnacyjnych jest również właściciel lub posiadacz nieruchomości (za zgodą właściciela), na której rosną drzewa. Na wykonanie takich zabiegów nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia, należy jednak pamiętać, że pielęgnować drzewa można jedynie w wymiarze nie przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa.Powyższy zapis nie pozwala więc na obcinanie co roku 1/3 korony, bo inaczej w krótkim czasie drzewo mogłoby zostać całkowicie pozbawione gałęzi. Wyjątkiem od tej zasady są prace w koronie drzewa, które mają na celu: usunięcie gałęzi obumarłych lub wyłamanych, utrzymanie uformowanego kształtu korony oraz wykonanie specjalistycznych zabiegów w celu przywrócenia statyki drzewa.

Pragniemy również zwrócić uwagę na ilość i jakość wykonywanych zabiegów w obrębie koron drzew, ponieważ za uszkodzenie i zniszczenie drzewa grożą kary pieniężne. Za cięcia w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa sprawcapodlega karze za jego uszkodzenie w wysokości 0,6 opłaty za usunięcie drzewa. Natomiast usunięcie powyżej 50% korony drzewa uznawane jest za jego zniszczenie i podlega karze w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa.

Pieniężne kary administracyjne za uszkodzenie lub zniszczenie drzewa wymierza Burmistrz w odniesieniu do nieruchomości prywatnych bądź Starosta w odniesieniu do terenów gminnych.

Dodano: Piątek, 17 maja 2019