X Sesja Rady Miejskie w Wołowie - 24 czerwca 2019 r.

Sesja Rady Miejskiej w Wołowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2019r., poz. 506) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Wołowie na dzień 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Porządek obrad  Sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu 24 czerwca 2019 r.; godz. 13:00

  1. Otwarcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 23 maja 2019 r.
  4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Wołów za okres od 14 maja 2019r. – 14 czerwca 2019r.
  5. Czas dla mieszkańców Gminy.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/296/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

b) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2019-2030

c) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2019 rok

d) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Lubiążu

e) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do rozpoznawania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Wołowie 

f)  Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Wołów

g) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

h) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Wołów

  1. Interpelacje i zapytania Radnych.
  2. Wolne wnioski i informacje.
  3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
  4. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
Dodano: Wtorek, 18 czerwca 2019