Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok

Spotkanie NGO3

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 rok.

Konsutlacje przeprowadzone zostaną w formie składania opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem formularza oraz w formie protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych z możliwością składania opinii i uwag z wykorzystaniem formularza. Formularz będzie udostępniony do pobrania pod adresem www.wolow.pl, www.bip.wolow.pl oraz bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej.

Konsultację odbywać się będą w okresie od 18.10.2013 r. do 04.11.2013 r. 

 

Dodano: Piątek, 18 października 2013