Remont drogi wojewódzkiej nr 338 coraz bliżej

Herb Wołowa

Gmina Wołów zawarła umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Wołów, z biurem projektowym Klotoida Bajor, Zygmunt Sp.j. z siedzibą w Krakowie przy ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków, w ramach Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich - IV edycja.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego uprawomocnionych decyzji:
- o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
- o pozwoleniu wodno-prawnym,
- o pozwoleniu na budowę,
dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338 w miejscowości Wołów - ul. Kościuszki, Leśna, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańska, Ludowa i Wiejska, od km 13+997 do km 18+785.

 Wartość podpisanej umowy wynosi 344.154,00 zł brutto, a termin realizacji mija 9.06.2014r.

Droga wojewódzka nr 338 jest jedną z głównych tras przebiegających przez Wołów. W związku z niezadowalającym stanem technicznym i licznymi zagrożeniami dla mieszkańców konieczna jest kompleksowa przebudowa drogi zakładająca:
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni lub jej wzmocnienie w oparciu o badania ugięć i odkrywek konstrukcji jezdni oraz ocenę gruntów podłoża,
- korektę skrzyżowań,
- dowiązanie projektowanego układu komunikacyjnego do stanu istniejącego,
- budowę i rozbudowę kanalizacji deszczowej,
- remont i rozbudowę chodników,
- przebudowę chodników na ciągi pieszo-rowerowe lub budowę nowych ciągów pieszo-rowerowych,
- inwentaryzację i przebudowę obiektów inżynierskich,
- uzupełnienie i przebudowę oświetlenia drogowego,
- zagospodarowanie zieleni, z uwzględnieniem inwentaryzacji zieleni, planu wycinki i nasadzeń,
- lokalizację przystanków i zatok autobusowych,
- usunięcie wszelkich kolizji z infrastrukturą towarzyszącą tj. sieci gazowych, energetycznych, telefonicznych, teleinformatycznych, wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej.

Dodano: Wtorek, 22 października 2013