XV Sesja Rady Miejskiej w Wołowie VIII Kadencji - 29.10.2019 r. godz. 13:00

Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Wołowie na dzień 29 października 2019 r. ( wtorek) o godz. 13.00w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Porządek obrad  Sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu  29 października 2019 r.; godz. 13:00

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o podpisaniu  protokołu z obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 9.09.2019r.
 4. Informacja o podpisaniu  protokołu z obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18.09.2019r.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Wołów z działalności za okres od 9.09.2019 r. do 16.10.2019r. oraz z wykonania uchwał.
 6. Czas dla przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy i mieszkańców Gminy.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

  1) zmiany uchwały nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2019-2030.

  2) zmiany uchwały nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2019 rok.

  3) uchylenia uchwały Nr LXIV/410/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 września 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wołów.

  4) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Wołów.

  5) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów: Pełczyn, Warzęgowo, Nieszkowice, Gródek, Pierusza, Pawłoszewo, Łazarzowice, Smarków, Straża, Siodłkowice, Proszkowa, Stęszów.

  6) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów: Stary Wołów, Wrzosy, Golina, Bożeń, Moczydlnica Dworska, Wróblewo.

  7) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów: Miłcz, Garwół, Sławowice, Mikorzyce.

  8) sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów: Piotroniowice, Uskorz Wielki, Uskorz Mały, Lipnica, Łososiowice.

  9) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów: Boraszyn, Tarchalice.

  10) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów: Dębno, Rudno.

  11) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów: Krzydlina Mała, Krzydlina Wielka, Domaszków.

  12) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów: Stobno, Mojęcice.

  13) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów: Lubiąż, Gliniany, Prawików, Rataje, Zagórzyce.

  14) zmiany uchwały nr IV/40/2019 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów

  15)  zmiany uchwały nr XXXI/185/2016 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 czerwca 2016 r.  w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołów.

  16) udzielenia przez Gminę Wołów dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej relacji Wrocław Główny – Wołów / Wołów – Wrocław Główny.

  17) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

  18) określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Mojęcicach.

  19) określenia wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

  20) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

  21) zmiany uchwały nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

  22) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wołowie na kadencję 2020 – 2023.

  23) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wołów.

  24) zmiany uchwały nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Wołowie za dnia 20 listopada 2018r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Wołowie

  25) zmiany uchwały nr I/6/2018 Rady Miejskiej w Wołowie za dnia 20 listopada 2018r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Wołowie.

  26) zmiany uchwały nr I/18/2018 Rady Miejskiej w Wołowie za dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wołowie

  27) zmiany uchwały nr I/12/2018 Rady Miejskiej w Wołowie za dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów i Budżetu Rady Miejskiej w Wołowie

 8. Informacja Przewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 9. Interpelacje i zapytania Radnych.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Informacje i komunikaty Przewodniczącego RadyZamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
Dodano: Środa, 23 października 2019