XXI Sesja Rady Miejskiej w Wołowie VIII Kadencji - 27.02.2020 r. godz. 13:00

Sesja Rady Miejskiej w Wołowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Wołowie na dzień  27 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wołowie.

 

Porządek obrad  Sesji Rady Miejskiej w Wołowie w dniu  27 lutego 2020 r.; godz. 13:00

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja o podpisaniu protokołu z Sesji rady Miejskiej w Wołowie z dn. 30 stycznia 2020r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Wołów z działalności za okres 7.01.2020 – 14.02.2020 oraz z wykonania uchwał.
 5. Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Wołowie w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Wołowa pomiędzy ulicami Trzebnicką i Spacerową na działce rekreacyjnej nr 72/9 AM 35 obręb Wołów.
 6. Czas dla przedstawicieli jednostek pomocniczych Gminy i mieszkańców Gminy.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

1)     zmiany uchwały nr XVIII/165/2019 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołów na lata 2020-2032.

2)     zmiany uchwały nr XVIII/166/2019 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2020 rok.

3)     zmiany uchwały nr V/55/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

4)     udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

5)     udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

6)     udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego

7)     zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Wołów rodziny repatriantów Wiaczysława i Marinę Sapogow

8)     przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołów na rok 2020

9)     zmiany uchwały nr VII/64/2019 w sprawie ustalenia Statutu Ośrodka Sportu i  Rekreacji w Wołowie

10) ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołów

11) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

12) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty

13) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

14) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

15) wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wołów

16) uchylenia uchwały nr XLII/267/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

17) uchylenia uchwały nr LXVI/419/2018 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 października 2018r.  w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

18) ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości oraz za odbieranie odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy

 

 1. Informacja Przewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 2. Interpelacje i zapytania Radnych.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
 5. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Wołowie.
Dodano: Czwartek, 20 lutego 2020