Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. producenci rolni mogą składać wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.Od 2014 r. w realizacji mechanizmu „Dopłaty do materiału siewnego" obowiązują przepisy rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9). Zgodnie z ww. aktem prawnym maksymalny pułap pomocy de minimis w rolnictwie przyznawany w okresie trzech lat podatkowych wynosi 15 tys. euro.

UWAGA: W 2014 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty dostępny na stronie internetowej ARR.

„Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie" oraz aktualny wzór wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie został opublikowany na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl.

Dodano: Wtorek, 21 stycznia 2014