Wynik otwartego konkursu ofert

herb small

Informacje o wynikach otwartego konkursu ofert na "Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 pkt 1,3-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych Gminy Wołów".

W wyniku przeprowadzonej przez komisję konkursową w dniu 19 maja 2014 r. oceny formalnej i merytorycznej przyznano dotację Stowarzyszeniu Lubiąż na zadanie publiczne pt. "Turystyczny rozwój Gminy Wołów na bazie Ekomuzeum Cysterskiego".

Dodano: Środa, 21 maja 2014