Sprzedaż nieruchomości. Warzęgowo (III ustny przetarg)

herb small

Zgodnie z art. 39 ust. 2 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2014 poz. 518 z późn. zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004 r. poz. 2108 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Warzęgowie.

I przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 9.12.2013 r.

II przetarg odbył się 29.04.2014 r.

 

Warzęgowo

 

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 24/3 Am 1 o pow. 0,0277 ha, zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 13,20 m2 (Księga Wieczysta nr WR1L/00028451/9).

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość jest oznaczona symbolem

MU/1 – zabudowa mieszkaniowo-usługowa oraz w strefie B tożsamej z obszarem ruralistycznym ujętym w wykazie zabytków i w strefie OW ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

Działka jest wolna od obciążeń, ograniczeń na rzecz osób trzecich i zobowiązań.

Sprzedaż działki nastąpi bez okazania granic. Powierzchnia działki podana jest na podstawie danych z wypisu i wyrysu z rejestru gruntów wydanego przez Starostę Wołowskiego. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wołów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena wywoławcza – 3.362,00 zł.

Wadium – 500,00 zł.

Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży – 258,00 zł.

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 10.07.2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, sala sesyjna).

Wadium musi zostać wniesione do 04.07.2014 r. w pieniądzu gotówką lub przelewem na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu.

Oferenci winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Przed podpisaniem umowy sprzedaży osoba ustalona nabywcą w drodze przetargu wpłaci na konto Gminy Wołów cenę wylicytowaną w przetargu a także koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Ponadto nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy.

W przypadku uczestniczenia w przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest złożenie przez niego przed przetargiem oświadczenia czy nieruchomość nabywana jest do majątku wspólnego czy majątku odrębnego. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulega przepadkowi na jej rzecz.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71 319 13 15.

Dodano: Piątek, 06 czerwca 2014