Sprzedaż nieruchomości - Wołów - ul. Jacka Kaczmarskiego (przetarg III)

herb small

Zgodnie z art. 39 ust. 2 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 poz. 518) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004 r. poz. 2108 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie.

I przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 7.03.2014 r.
II przetarg odbył się 6.05.2014 r.

Wołów, ul. Jacka Kaczmarskiego
Działka niezabudowana nr 16/54 AM 50 o pow. 1287 m2 (księga wieczysta KW WR1L/00025163/2).
W rejestrze gruntów działka oznaczona jest jako:
- zurbanizowane tereny niezabudowane – Bp
- rowy - W

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem MN/113 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza o niskiej intensywności zabudowy oraz w obszarze dwudziestopięcioletniego dopływu wód.

Zgodnie z ww. Planem w celu zapewnienia możliwości prowadzenia prac konserwatorskich przy ciekach wodnych i rowach melioracyjnych wprowadza się pasy wolne od zainwestowania o szerokości min 3 m (od górnej krawędzi rowu) po obu stronach cieków.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Sprzedaż działki nastąpi bez okazania granic. Powierzchnia działki podana jest na podstawie danych
z wypisu i wyrysu z rejestru gruntów wydanego przez Starostę Wołowskiego. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wołów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Forma zbycia – przeniesienie własności.
Cena wywoławcza – 53.118,60 zł. + 23 % VAT
Wadium – 6.000,00 zł.
Koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 826,80 zł. poniesie nabywca.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 18.08.2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, sala sesyjna).
Wadium musi zostać wniesione do 13.08.2014 r. w pieniądzu gotówką lub przelewem na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu.
Oferenci winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej dowód tożsamości.
Przed podpisaniem umowy sprzedaży osoba ustalona nabywcą w drodze przetargu wpłaci na konto Gminy różnicę między ceną brutto wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium a także koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Ponadto nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy.
W przypadku uczestniczenia w przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest złożenie przez niego przed przetargiem oświadczenia czy nieruchomość nabywana jest do majątku wspólnego czy majątku odrębnego. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.
W przypadku, gdy osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulega przepadkowi na jej rzecz.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu.
Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71 319 13 15.

Dodano: Czwartek, 03 lipca 2014