Sprzedaż nieruchomości - Wołów, ul. Osiedlowa

herb small

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Z 2014 poz. 518) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004 r. poz. 2108 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie.
I przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 7.03.2014 r.

Wołów – ul. Osiedlowa

Nieruchomość niezabudowana składająca się z działek numer: 1/63, 1/65, 6/15, 6/16, 6/17, 6/21 AM 21 o łącznej pow. 1244 m² . Księga Wieczysta WR1L/00024985/3.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działki numer 1/63, 6/15, 6/16, 6/17 AM 21 oznaczone są symbolem MN/56 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza o niskiej intensywności zabudowy, natomiast działki numer 6/21 i 1/65 AM 21 oznaczone są symbolem ZN/54 – tereny zieleni nieurządzonej na gruntach rolnych. Nieruchomość leży w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, w obszarze strefy bezpośredniego zagrożenia powodzią, w obszarze zalewowym rzeki Juszki (teren zalewu z 1997 r.).

Przez nieruchomość przebiega linia energetyczna średniego napięcia. Poza tym nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Sprzedaż działki nastąpi bez okazania granic. Powierzchnia działki podana jest na podstawie danych z wypisu i wyrysu z rejestru gruntów wydanego przez Starostę Wołowskiego. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wołów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Forma zbycia – przeniesienie własności.
Cena wywoławcza - 48.556,90 zł. + podatek VAT wg stawki 23 %, który zostanie doliczony do 74,72 % ceny wylicytowanej w przetargu odpowiadajacej udziałowi wartości działek przeznaczonych pod zabudowę w wartości całej nieruchomości.
Wadium – 5.000,00 zł.
Koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 4.574,80 zł. poniesie nabywca.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 28.08.2014 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, sala sesyjna).

Wadium musi zostać wniesione do 22.08.2014 r. w pieniądzu gotówką lub przelewem na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu.

Oferenci winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej dowód tożsamości.

Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Przed podpisaniem umowy sprzedaży osoba ustalona nabywcą w drodze przetargu wpłaci na konto Urzędu różnicę między ceną netto wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium, podatek VAT a także koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Ponadto nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy.

W przypadku uczestniczenia w przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest złożenie przez niego przed przetargiem oświadczenia czy nieruchomość nabywana jest do majątku wspólnego czy majątku odrębnego. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulega przepadkowi na jej rzecz.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.
Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71 319 13 15.

Dodano: Czwartek, 17 lipca 2014