Sprzedaż nieruchomości - Golina

herb small

Zgodnie z art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004 r. poz. 2108 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Golinie.

Golina

Działka niezabudowana nr 133/9 Am 1 o pow. 1650 m2.
Księga Wieczysta nr KW WR1L/00029351/5.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka jest oznaczona symbolem MNR/4 – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Sprzedaż działki nastąpi bez okazania granic. Powierzchnia działki podana jest na podstawie danych z wypisu z rejestru gruntów wydanego przez Starostę Wołowskiego. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wołów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.
Cena wywoławcza – 34.740,00 zł. + 23 % VAT
Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, które poniesie nabywca – 577,40 zł.
Wadium – 3.500,00 zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 28.08.2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, sala sesyjna).

Wadium musi zostać wniesione do 22.08.2014 r. w pieniądzu gotówką lub przelewem na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu.
Oferenci winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej dowód tożsamości.
Przed podpisaniem umowy sprzedaży osoba ustalona nabywcą w drodze przetargu wpłaci na konto Gminy różnicę między ceną brutto wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium a także koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Ponadto nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy.
W przypadku uczestniczenia w przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest złożenie przez niego przed przetargiem oświadczenia czy nieruchomość nabywana jest do majątku wspólnego czy majątku odrębnego. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulega przepadkowi na jej rzecz.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.
Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71 319 13 15.

Dodano: Czwartek, 17 lipca 2014