I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie - ul. Leśna i Kościuszki (nr 35/2)

herb small

o g ł o s z e n i e

 

Zgodnie z art. 38 i 40 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2014, poz. 518) oraz § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004 r., poz. 2108 z pózn. zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Wołów.

 

Wołów, rejon ul. Leśnej i ul. T. Kościuszki

  1. Działka niezabudowana nr 35/2 Am 39 o pow. 68 m2.

  2. Księga Wieczysta nr KW WR1L/00028280/9.

Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka oznaczona jest symbolem AG/37 – przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności gospodarczej oraz leży w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

Sprzedaż działki nastąpi bez okazania granic. Powierzchnia działki podana jest na podstawie danych

z wypisu i wyrysu z rejestru gruntów wydanego przez Starostę Wołowskiego. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wołów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena wywoławcza – 1.737,00 zł. + 23 % VAT

Wadium – 200,00 zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Ze względu na brak dostępu do drogi publicznej przetarg na sprzedaż tej nieruchomości jest ograniczony do właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Wołowie do dnia 30.10.2014 r. pisemnegozgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z:

1) dowodem potwierdzającym prawo własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości przyległej do działki nr 35/2 Am 39.

2) dowodem wpłaty wadium.

Zgłoszenie można złożyć drogą pocztową a za datę wpływu uważa się dzień doręczenia do Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Wadium musi zostać wniesione do 30.10.2014 r. w pieniądzu gotówką lub przelewem na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu. W tytule wpłaty wadium musi być wskazany również numer działki, której wadium dotyczy.

 

Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony w siedzibie Urzędu w dniu 03.11.2014 r.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 4.11.2014 r.o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, sala sesyjna).

Oferenci winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć dowód tożsamości i ewentualnie stosowne upoważnienie do

reprezentowania oferenta.

Wadium wniesione przez oferenta, który zaoferuje najwyższą ofertę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium wniesione

przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.

Po wyborze najwyższej oferty przed podpisaniem umowy sprzedaży wyłoniony oferent wpłaci na rachunek bankowy Gminy różnicę

między ceną wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium.

Oferent, który zostanie wyłoniony w przetargu, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie

zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez

organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie ulega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

W przypadku uczestniczenia w przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest złożenie przez niego przed przetargiem oświadczenia czy nieruchomość nabywana jest do majątku wspólnego czy majątku odrębnego. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71 319 13 15.

Dodano: Piątek, 26 września 2014