II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie - ul. Ludowa (nr 10/13 - były młyn)

herb small

o g ł o s z e n i e

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Z 2014 poz. 518) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207

z 2004 r. poz. 2108 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie

o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie.

I przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 4.07.2014 r.

 

Wołów – ul. Ludowa

Nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjno – magazynowym (były młyn) oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 10/13 AM 29 o pow. 0,1888 ha.

Księga Wieczysta nr WR1L/00026447/4.

Powierzchnia użytkowa budynku - 3983,80 m2 . Kubatura budynku - 11002,89 m3.

Na działce znajduje się również komin wolnostojący oraz studnia kanalizacyjna z przyłączem kanalizacji deszczowej od budynku nr 2 przy ul. Inwalidów Wojennych.

Budynek jest wpisany do ewidencji zabytków. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne należy uzgadniać

z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka jest oznaczona symbolem MWU/2 – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami, w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej i w granicach strefy OW ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

Sprzedaż działki nastąpi bez okazania granic. Powierzchnia działki podana jest na podstawie danych

z wypisu z rejestru gruntów wydanego przez Starostę Wołowskiego. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wołów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena wywoławcza – 515.214,00 zł.

Wadium – 52.000,00 zł.

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 18.12.2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, sala sesyjna).

Wadium musi zostać wniesione do 12.12.2014 r. w pieniądzu gotówką lub przelewem na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu.

W przypadku uczestniczenia w przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest złożenie przez niego przed przetargiem oświadczenia czy nieruchomość nabywana jest do majątku wspólnego czy majątku odrębnego. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.

Oferenci winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć dowód tożsamości i ewentualnie stosowne upoważnienie do reprezentowania oferenta.

Wadium wniesione przez oferenta, który zaoferuje najwyższą ofertę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium wniesione przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.

Po wyborze najwyższej oferty przed podpisaniem umowy sprzedaży wyłoniony oferent wpłaci na rachunek bankowy Gminy różnicę między ceną wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium.

Oferent, który zostanie wyłoniony w przetargu, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

W kancelarii notarialnej oferent poniesie wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży.

W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie ulega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego

w Wołowie (Rynek 34), pokój nr 14, tel. 71/3191315

Dodano: Środa, 08 października 2014