II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie - ul Komuny Paryskiej (nr 67 Am 27)

herb small

OGŁOSZENIE

 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Z 2014 poz. 518) oraz § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 z 2004 r. poz. 2108 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o II ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie.

I przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 4.07.2014 r.

 

Wołów – rejon ul. Komuny Paryskiej

 

  1. Działka niezabudowana nr 67 Am 27 o pow. 457 m2, bez dostępu do drogi publicznej.

  2. Księga Wieczysta nr KW WR1L/00025015/0.

  3. Na działce znajduje się konstrukcja szkieletowa (ściany osłonowe z cegły) a także dwa obiekty

  4. blaszane niebędące własnością Gminy Wołów.

  5. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość jest oznaczona symbolem

MN/17 – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub

bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych i w obszarze strefy „B” ochrony konserwatorskiej.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Sprzedaż działek nastąpi bez okazania granic. Powierzchnia działek podana jest na podstawie danych z wypisu z rejestru gruntów wydanego przez Starostę Wołowskiego. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wołów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena wywoławcza – 17.010,00 + 23 % VAT

Wadium – 1.700,00 zł.

 

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Ze względu na brak dostępu do drogi publicznej przetarg na sprzedaż tej nieruchomości jest ograniczony do właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, współużytkowników wieczystych nieruchomości przyległych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie do dnia 20.11.2014 r. zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z:

1) dowodem potwierdzającym prawo własności, współwłasności, użytkowania wieczystego lub współużytkowania wieczystego nieruchomości przyległej do działki nr 67 Am 27,

2) dowodem wpłaty wadium.

 

Wadium musi zostać wniesione do 20.11.2014 r. w pieniądzu (gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Wołów prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie o numerze 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne zostały zaksięgowane na ww. rachunku najpóźniej w ww. dniu.

Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony w siedzibie Urzędu w dniu 25.11.2014 r.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 26.11.2014 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, sala sesyjna).

W przypadku uczestniczenia w przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest złożenie przez niego przed przetargiem oświadczenia czy nieruchomość nabywana jest do majątku wspólnego czy majątku odrębnego. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.

Oferenci winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć dowód tożsamości i ewentualnie stosowne upoważnienie do reprezentowania oferenta.

Wadium wniesione przez oferenta, który zaoferuje najwyższą ofertę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium wniesione przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.

Po wyborze najwyższej oferty przed podpisaniem umowy sprzedaży wyłoniony oferent wpłaci na rachunek bankowy Gminy różnicę między ceną wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium.

Oferent, który zostanie wyłoniony w przetargu, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

W kancelarii notarialnej oferent poniesie wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży.

W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie ulega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

 

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego

w Wołowie (Rynek 34), pokój nr 14, tel. 71/3191315

Dodano: Środa, 08 października 2014