Sprzedaż nieruchomości - Pełczyn 679/8 AM 3

herb small

Zgodnie z art. 39 ust.1 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pełczynie.

I przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono 14.11.2014 r.

Pełczyn

Działka niezabudowana nr 679/8 AM 3 o pow. 13202 m2

Księga Wieczysta WR1L/00028642/5

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka jest oznaczona symbolem AG/2 – tereny aktywności gospodarczej, w granicach strefy OW ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych i w granicach strefy Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 303 „Pradolina Barycz – Głogów"

Przez teren działki biegnie sieć wodociągowa i kanalizacyjna w związku z czym przy sprzedaży działki zostanie ustanowiona, na rzecz właściciela działki nr 2/2 Am 44 w Wołowie, nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność polegająca na prawie korzystania z nieruchomości celem eksploatacji, naprawy i wymiany sieci.

Ponadto przez teren działki biegną napowietrzna linia telefoniczna i energetyczna, znajduje się na niej również słup energetyczny.

Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Sprzedaż działki nastąpi bez okazania granic. Powierzchnia działki podana jest na podstawie danych z wypisu z rejestru gruntów wydanego przez Starostę Wołowskiego. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Wołów nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena wywoławcza – 237.000,00 zł + 23% VAT

Wadium - 24.000,00 zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 20.01.2015 r.o godz. 10.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, sala sesyjna).

Wadium musi zostać wniesione do 15.01.2015 r. w pieniądzu gotówką lub przelewem na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu.W tytule wpłaty wadium musi być wskazany również numer działki, której wadium dotyczy.

Oferenci winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć dowód tożsamości i ewentualnie stosowne upoważnienie do reprezentowania oferenta.

Wadium wniesione przez oferenta, który zaoferuje najwyższą ofertę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium wniesione przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.

Po wyborze najwyższej oferty przed podpisaniem umowy sprzedaży wyłoniony oferent wpłaci na rachunek bankowy Gminy różnicę między ceną wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium.

Oferent, który zostanie wyłoniony w przetargu, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Nabywca poniesie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy.

W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie ulega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

W przypadku uczestniczenia w przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest złożenie przez niego przed przetargiem oświadczenia czy nieruchomość nabywana jest do majątku wspólnego czy majątku odrębnego. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71 319 13 15.

 

Dodano: Poniedziałek, 08 grudnia 2014