Wynik otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Wołów

herb small

Informacja o wynikach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015.

Zgodnie z protokołem posiedzenia komisji konkursowej z dnia 31 marca 2015r. powołanej Zarządzeniem Burmistrza Gminy Wołów Nr 11/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. przyznano dotację Stowarzyszeniu Integracji Społecznej PROPAGO z siedzibą w Wołowie, ul. Panieńska 4, które jako jedyne złożyło ofertę w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego Gminy Wołów w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015 ogłoszonym Zarządzeniem Nr 23/2015 z dnia 5 marca 2015 r.

Dotację w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przyznaje się na realizację zadania pod nazwą : Wołowski Punkt Doradczy z zakresu zarządzania finansowego w NGO w terminie od 1.05.2015 do 31.12.2015r.

Dodano: Wtorek, 31 marca 2015