Zarządzenie w sprawie konkursu na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych

herb small

Zarządzenie Burmistrza gminy Wołów w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt. 1, 3-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działałności pożytku puhłieznego i wołontariacie do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących reałizacji zadań pubłicznych Gminy Wołów"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 33), art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 3 Rocznego programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Wołów stanowiącego załącznik do uchwały nr LXVII/438/2014 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 października 2014 r. „w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działałności pożytku pubłicznego i wołontariacie na 2015 rok" zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1, 3-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych gminy Wołów".

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega wykonaniu przez Burmistrza Gminy Wołów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodano: Poniedziałek, 01 czerwca 2015