Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych

herb small

W ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Wołów w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 pkt 1,3-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych Gminy Wołów ogłoszonego Zarządzeniem Nr 91/2015 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 28 maja 2015r. do Urzędu Miejskiego w Wołowie w dniu 08.06.2015r. wpłynęły 2 oferty:

 

Lp

Oferent

Nazwa zadania

Kwota wnioskowana

Wartość całego zadania

1

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Warzęgowianie”

Dofinansowanie wkładu własnego do projektu pt. „Na ludową nutę”

5.000,00

49.763,00

2

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie

Odkryjmy swoje możliwości 2

3.131,00

13.841,00

 

Po przeprowadzonej przez komisję konkursową w dniu 15 czerwca 2015 r. ocenie formalnej i merytorycznej Burmistrz Gminy Wołów przyznał następujące dotacje:

Lp

Oferent

Nazwa zadania

Przyznana kwota dotacji

1

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Warzęgowianie”

Dofinansowanie wkładu własnego do projektu pt. „Na ludową nutę”

3.000,00

2

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie

Odkryjmy swoje możliwości 2

2.000,00

 

Dodano: Piątek, 19 czerwca 2015