Sprzedaż nieruchomości - Wołów, ul. Osiedlowa (22 Am 21) III ustny przetarg.

herb small

Zgodnie z art. 39 ust. 2 i art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zmianami) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o III ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie.

I przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono 9.06.2015 r.
II przetarg przeprowadzono 28.08.2015 r.
WOŁÓW, ul. Osiedlowa

Działka niezabudowana nr 22 Am 21 o pow. 0,0222 ha, bez dostępu do drogi publicznej.
Księga Wieczysta nr WR1L/00024993/2.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka jest oznaczona symbolem MN/82 – przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza o niskiej intensywności zabudowy, w strefie OW ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

Działka jest częściowo ogrodzona, przebiega nad nią linia energetyczna.
Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.
Cena wywoławcza – 4.000,00 zł. + 23 % VAT
Wadium – 400,00 zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ze względu na brak dostępu do drogi publicznej przetarg na sprzedaż tej nieruchomo22 Am 21ści jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Wołowie do dnia 02.11.2015 r. pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z dowodem potwierdzającym prawo własności nieruchomości przyległej do działki nr 22 Am 21.

Zgłoszenie można złożyć drogą pocztową a za datę wpływu uważa się dzień doręczenia do Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Wadium musi zostać wniesione do 02.11.2015 r. w pieniądzu gotówką lub przelewem na konto Gminy Wołów: Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie nr 98 9598 0007 0200 2013 2002 0004 tak, aby środki pieniężne znalazły się na ww. koncie w tym dniu. W tytule wpłaty wadium musi być wskazany również numer działki, której wadium dotyczy.

Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony w siedzibie Urzędu w dniu 5.11.2015 r.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 06.11.2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, sala sesyjna).

Oferenci winni przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć dowód tożsamości i ewentualnie stosowne upoważnienie do reprezentowania oferenta.

Wadium wniesione przez oferenta, który zaoferuje najwyższą ofertę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium wniesione przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.

Po wyborze najwyższej oferty przed podpisaniem umowy sprzedaży wyłoniony oferent wpłaci na rachunek bankowy Gminy różnicę między ceną wylicytowaną w przetargu a wpłaconym wadium.

Oferent, który zostanie wyłoniony w przetargu, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku, gdy wyłoniony oferent nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu Gmina Wołów będzie mogła odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie ulega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

W przypadku uczestniczenia w przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest złożenie przez niego przed przetargiem oświadczenia czy nieruchomość nabywana jest do majątku wspólnego czy majątku odrębnego. W przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego do zawarcia umowy konieczna jest obecność współmałżonka lub posiadanie jego zgody wyrażonej w formie aktu notarialnego.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71 319 13 15.

Dodano: Wtorek, 06 października 2015