System odbioru odpadów

PGK - samochód

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Główna zmiana znowelizowanej ustawy polega na obligatoryjnym przejęciu przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zakresie gospodarowania wytworzonymi przez nich odpadami komunalnymi.

Od 1 lipca 2013 r. wszyscy mieszkańcy Gminy Wołów zostaną objęci zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych. Mieszkańcy nie będą już samodzielnie podpisywali umów na odbiór śmieci. Obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi przejdzie na gminę. W związku z tym opłata za gospodarowanie odpadami będzie przekazywana gminie (w chwili obecnej właściciel nieruchomości wnosi opłatę na rzecz przedsiębiorstwa bezpośrednio bądź poprzez zarządcę nieruchomości). Każdy będzie mógł oddać wytworzoną ilość odpadów komunalnych w ramach opłaty wnoszonej do gminy w trybie ordynacji podatkowej. Opłata, tzw. „podatek śmieciowy”, będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Opłata będzie naliczana w oparciu o dane zamieszczone w deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości. Należy pamiętać, że w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Gminy Wołów określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Burmistrz określi również, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosowane będą przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują Burmistrzowi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej przez Radę Miejską w Wołowie.

 

Deklaracje i instrukcje

Deklaracja D-1 - wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Deklaracja D-2 - wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Deklaracja D-3 - wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla usług dodatkowych.

Deklaracja D-4 - wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domy letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

 

- Deklaracje interaktywne (PDF) obowiązujące od kwietnia 2016

D1

D2

D3

D4

- Deklaracje w wersji PDF (brak możliwości edycji) obowiązujące od kwietnia 2016

D1

D2

D3

D4

- Deklaracje w wersji PDF (brak możliwości edycji) obowiązujące w okresie lipiec 2013 do kwietnia 2016

D1

D2

D3

 

 

Obowiązek składania deklaracji - kto składa:

a) domy jednorodzinne – właściciele tych nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, np. zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą,

b) budynki wielolokalowe, w których ustanowiono odrębną własność lokalu – zarząd wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej (zgodnie z art. 2 ust. 3 ww. ustawy). W przypadku braku zarządu wspólnoty mieszkaniowej, w zakresie nieruchomości wspólnej oraz wyodrębnionych lokali, właściciele składają wspólną deklarację. UWAGA! W związku ze zmianą ww. przepisów, właściciele lokali w budynkach wielolokalowych składają nową wspólną deklarację dla całej wspólnoty tj. zarówno dla nieruchomości wspólnej oraz wyodrębnionych lokali.

 

Terminy składania deklaracji

- do dnia 15 czerwca 2016 r. - dla pierwszej deklaracji,
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
- 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą do obliczenia wysokości opłaty,
- 14 dni od dnia wykonania dodatkowej usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 

Niezbędne informacje

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów i osiągniętych poziomach recyklingu w 2014 r.

Informacja o terminie płatności i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jak prowadzić selektywną zbiórkę odpadów.

Informacje o organizacji systemu odbioru odpadów.

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów i osiągniętych poziomach recyklingu.

Gmina Wołów - Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok.

 

HARMONOGRAM

Gmina Wołów - Wołów.

Harmonogram odbioru selektywnie zbieranych odpadów - Wołów.

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych - Wołów.

Harmonogram odbioru selektywnie zbieranych odpadów - Wołów 2018

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych - Wołów 2018

Gmina Wołów - tereny wiejskie.

Harmonogram odbioru selektywnie zbieranych odpadów - tereny wiejskie.

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych - tereny wiejskie.

Harmonogram odbioru selektywnie zbieranych odpadów - tereny wiejskie 2018

Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych - tereny wiejskie 2018

Stawki i opłaty

1) Stawka dla nieruchomości zamieszkałych (miesięcznie od każdej zamieszkałej osoby):

a) 13 zł w przypadku selektywnego zbierania odpadów,
b) 25 zł w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów.

2) Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywnaych jedynie przez część roku:

a) odpady selektywnie zbierane - 100,80 zł rocznie,
b) odpady nieselektywnie zbierane – 169,80 zł rocznie.

Opłaty wnoszone są:
a) w terminie do dnia 31 lipca każdego roku – za rok bieżący,
b) w terminie do dnia 15 grudnia danego roku – w razie powstania obowiązku uiszczenia opłaty w trakcie roku.

 

 

 

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalny (GPSZOK) 

Prowadzony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie Sp. z o.o., znajduje się przy ulicy Rawickiej w Wołowie. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 14:30. W punkcie tym przyjmowane są nieodpłatnie odpady komunalne zebrane selektywnie, w szczególności:

1) odpady zielone z ogrodów i parków,
2) papier i tektura,
3) tworzywa sztuczne,
4) metale,
5) szkło,
6) odpady wielkogabarytowe,
7) zużyte opony.

Limity odpadów komunalnych przyjmowanych w GPSZOK: 

a) odpady zielone – do 100 kg rocznie,
b) odpady wielkogabarytowe – do 100 kg rocznie,
c) odpady budowlane i rozbiórkowe – do 100 kg rocznie,
d) zużyte opony – do 5 szt. rocznie.

Po przekroczeniu powyższych limitów, konieczne będzie zamówienie usługi dodatkowej i wniesienie opłaty za odebranie zagospodarowanie ww. odpadów.

Opłata za zagospodarowanie odpadów w ramach usługi dodatkowej:

e) za czysty gruz ceglany – 87,70 zł/Mg (tona),
f) za gruz zmieszany – 158,75 zł/Mg,
g) za odpady zielone – 356,38 zł/Mg,
h) za odpady wielkogabarytowe – 194,40 zł/Mg,
i) za zużyte opony – 5,50 zł/sztuka.

 

Punkt Zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Znajduje się w Wołowie przy ulicy Rawickiej (teren składowiska). Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:30.

 

Akty prawne aktualnie obowiązujące

http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2016/1216/akt.pdf – UCHWAŁA NR XXV/145/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 11 litego 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołów.

Http://edzienniki.duw.pl/duw/wdu_d/2016/1645/akt.pdf – Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr NK-N.4131.154.19.2016.AS Wojewody Dolnośląskiego

http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2016/1217/akt.pdf – UCHWAŁA NR XXV/146/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2016/1305/akt.pdf – Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr NK-N.4131.154.20.2016.AS Wojewody Dolnośląskiego

http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2016/1218/akt.pdf – UCHWAŁA NR XXV/147/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości oraz za odbieranie odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy.

http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2016/1357/akt.pdf – UCHWAŁA NR XXV/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2016/1358/akt.pdf – UCHWAŁA NR XXV/149/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/2016/1359/ - UCHWAŁA NR XXV/150/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/2016/1490/ - UCHWAŁA NR XXV/151/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wołów.

 

Akty prawne - archiwalne

http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2013/245/akt.pdf 

UCHWAŁA NR XXXVII/241/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2013/4082/akt.pdf

UCHWAŁA NR XLVII/303/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 26 czerwca 2013 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/239/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2013/244/akt.pdf 

UCHWAŁA NR XXXVII/239/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2013/1584/akt.pdf 

UCHWAŁA NR XLII/267/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2013/268/akt.pdf 

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2013/4084/akt.pdf 

UCHWAŁA NR XLVII/305/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/242/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz uchylenia uchwały Nr XLII/266/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15.02.2013 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/242/2012 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 18.12.2012 r.

http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2013/6008/akt.pdf

UCHWAŁA NR LIV/342/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołów

Wszelkie pytania dotyczące opłat za odpady, terminów wpłat, deklaracji oraz korekt deklaracji należy kierować do Referatu Podatków Lokalnych Urzędu Miejskiego w Wołowie przy ul. Piłsudskiego 27 (w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej). Osobą odpowiedzialną za kontakt z mieszkańcami jest Pani Aleksandra Popiel i Pani Barbara Dryja, tel. 515 444 106.

Dodano: Piątek, 16 sierpnia 2013